Text
Författare: Skog, Mathilda. Stockholms stadsarkiv

Mathilda Skog anmäler konstapel Lindgren till Kongl. Poliskammaren efter att han befallt henne att infinna sig vid Besiktningsbyrån

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Det här brevet är skrivet av Mathilda Skog som dagen innan fått besök av sedlighetspolisens konstapel Lindgren:

Till Öfverståthållare Embetet för Polis ärenden.

Förleden gårdag inställde sig i den af mig förhyrda salubutiken, huset No 58 Clara Bergsgatan, konstapeln vid besigtnings byrån Lindgren med tillsägelse, att hans chef poliskommissarien med samma namn befallt, att jag skulle såsom idag inställa mig i förr nämnde byrå vid äfventyr att eljest blifva med våld dit afförd.

Som jag likväl på grund af Stockholms Handels och Ekonomi kollegii resolution den 26 Januari detta år här i staden idkar borgerlig rörelse och näring, och som jag med hyreskontrakt kan visa, att jag från den 1 April detta år förhyrt och till den 1 nästkommande Januari betalt den lägenhet, jag begagnar och bebor, och som jag dessutom innehar såväl klanderfritt prestbevis som hedrande betyg från två personer, hos hvilka jag före min handels öppnande haft arbete, och som jag slutligen af en bekant, som vid konstapel Lindgrens uppträdande var närvarande, upplystes om att endast Kongl. Poliskammaren egde att i dylika fall uppkalla personer, så drog jag den slutsatsen att konstapeln härvid handlat på eget bevåg och möjligen i någon egennyttig afsigt velat imponera på mig och att följaktligen hans uppgift om förmannens ordre i detta hänseende vore osannfärdig.

Det är fördenskull jag ansett mig härmed böra anmäla saken i Kongl. Poliskammaren på det den ifrågavarande konstapeln må blifva härom hörd och, ifall han handlat på eget bevåg, extra judicielt bestraffas för sitt tilltag.

Innehafvaren häraf befullmäktigas att till Kongl. Poliskammaren denna skrift ingifva.

/Stockholm den 6 dec. 1869
Mathilda Skog


Skogs brev föranledde en rapport som också den är bevarad. Den kan du läsa via en av länkarna till höger. Via en annan av länkarna kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad