Handskriven rapport.
Text
Författare: Kommissarie Lindgren, Johan Henric. Stockholms stadsarkiv

Rapport angående sedeslösa kvinnor i Mathilda Skogs cigarrhandel. Stockholms polis prostitutionsavdelning

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning eller sedlighetspolisen som de ibland kallades. Den här rapporten föranleddes antagligen av det brev cigarrhandelsinnehavaren Mathilda Skog inlämnat. Det kan du läsa via länken till höger.

Stockholms Polis.
Prostitutions-Afdelningen

Rapport
Fredagen den 12 Augusti 1870 ang. Skog, Mathilda, ogift.

Sedan ogifta Mathilda Skog, som utöfvar cigarrhandel uti huset No 58 vid Clarabergsgatan den 4 innevarande månad blifvit af Öfverståthållare Embetet förbjuden att hos sig inhysa prostituerade qvinnor, samt den vid Besigtningsbyrån anstälda polispersonal erhållit ordres att der öfver hålla noga tillsyn, har genom bemälte personal, Lördagen den 6 dennes blifvit rapporteradt att prostituerade Fanny Albertina Fernberg vare hos Skog å bemälte ställe boende, dervid uppgifvits att Fernberg vore af Skog städslad som piga, hvilken uppgift Fernberg påföljande måndag för poliskommissarien Lindgren vidhöll och till bestyrkande deraf företedde ett s.k. städselbevis, som likväl berör de uppgifter af honom betviflades såsom varande mindre sannolika, emedan Skog, som sjelf förut till följd af lättsinnigt lefnadsätt varit prostituerad, och hennes butik under det sist förflutna året varit ett tillhåll för olika lättsinniga qvinnor, så förbjöds Fernberg att derstädes sig uppehålla.
Fernberg har, sedan hon numera från Skog afflyttadt, förklarat att ifrågavarande uppgift om hennes Städslande som piga hos Skog, endast varit ett sätt att kringgå Öfverståthållare Embetets förbud för Skog att hos sig inhysa prostituerade qvinnor, hvarvid enligt hennes berättelse skulle ha tillgått på följande sätt:

”Att ogifta Skog Lördagen den 6te dennes, med biträde af i hennes Butik tillstädesvarande Cigarrfabrikören C.H. Rosenström samt en mansperson vid namn Livén, med Fernberg träffat aftal om att hon på e.m. samma dag skulle inställa sig å Mamsell Hellgrens Commissionskontor uti huset No 11 vid Lilla Wattugatan, för att söka sig tjenst, hvarefter omnämde Livén med af Skog utfärdad fullmakt skulle derstädes infinna sig för att städsla nämde Fernberg som piga hos Skog mot årlig lön af 50 Rd; men skulle denna formalitet endast ske för syns skull; emedan Fernberg i verkligheten skulle till Skog betala 2 Rd : Rmt; för hvarje dag hon var hos Skog boende. Fernberg hade på utsatt tid inställt sig å ifrågavarande Commissionskontor, der äfven Livén kort derefter infann sig, då hon af honom erhöll 2 Rd:Rmt i städsel och blef i thenst hos Skog antagen, efter som förut öfverenskommit var. Af bemälte städsel lämnade Fernberg 1 Rd: till Mamsell Hellgren som Commissionsarfvode, återstoden återlämnade hon vid hemkomsten till ogifta Skog; hvarpå hon för derpå följande söndag och måndag, som hon vistades hos Skog, till henne betalte 2 Rd: för hvardera dagen i hyra.”

Häraf framgår synbarligen att ogifta Skogs åberopade meniskovänliga afsigter att rädda Fernberg från fortgående på den förderfliga bana hon beträdt, antagligen haft till mening att vilja ockra på lasten.

Enär ogifta Skog, emot förbud hos sig hyst prostituerad qvinna, och Skog dessutom, under sist förflutna dagarne hos sig hyst en ung flicka vid namn Ida Lundahl, som ehuru ung antagligen förer ett sedeslöst lefnadssätt, och af henne, enligt hvad af Färnberg uppgifvit blifvit, betingat sig hyra à 2 Rd per dag. (Bemälte Lundahl har förut genom undertecknas försorg för lättsinnig lefnad, blifvit till sin moder hemförd och öfverlämnad.) Så får berörde förhållande vördsamt rapporteras.

Stockholm som ofvan
J. H. Lindgren

För att höras öfver ofvanskrifne rapport, är enligt ordres omförmälte Skog kallad vid vite af 2 Rd 50 öre att vara i Kongl. Poliskammaren i dag kl. [svårläst tid] som hvilken tid prost. Fanny Fernberg är tillsagd att vara tillstädes. Som ofvan
J. H. Lindgren.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad