Text
Författare: Lundman, Johanna Mathilda. Stockholms stadsarkiv

Johanna Mathilda Lundman anhåller om att bli befriad från besiktningsskyldighet

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och att de kom till kontrollerna. I det här brevet ber Johanna Mathilda Lundman om att bli befriad från besiktningskyldighet:

Till Kongl. Öfverståthållare Embetet för polisärenden!

Härmed får jag i anseende till att jag nu mera upphört med min sedeslösa lefnad, och flyttat från huset no 5 Kindstugatan, vördsamt anhålla att blifva befriad från besigtningsskyldighet enär jag hädanefter vill försörja mig med en ärbar och hederlig vandel.

Stockholm den 8 januari 1876
Johanna Mathilda Lundman


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad