Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skrivelse angående kanonbåten Svensksund

Skrivelse antecknad som inkommen den 7 april 1918 till tullstationen i Furusund: "Hemlig. Till Tullinspektionen i Furusund. I skrivelse till Kungl. Generaltullstyrelsen den 20 dennes [mars 1918] har Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Sjöförsvarsdepartementet [Erik Palmstierna] - med förmälan att kanonbåten Svensksund, som för statens räkning uppehölle förbindelse mellan de svenska detachementen på Åland och Stockholm samt därvid befordrade post ävensom kurirer med flere till och från nämnda platser, med hänsyn till dessa uppgifter kunde erhålla order att avgå på dessa turer omedelbart - anhållit, att, då fartygets befälhavare till följd därav möjligen icke bleve i tillfälle att fullgöra vad gentemot tullmyndigheterna ålåge honom, Styrelsen måtte gå i författning om erforderliga åtgärder för att, i den mån så ske kunde, underlätta kanonbåtens färder. Sedan härvarande tullkammare och tullbevakningsinspektion häröver avgivit infordrat gemensamt yttrande, förklarat sig icke hava något att erinra mot vad i detsamma föreslagits, har Styrelsen funnit gott medgiva, att vid de tillfällen, då för kanonbåten Svensksund i följd av dess hastigt påkommande resa från Stockholm till Åland föreskrifterna i §§ 36 och 39 tullstadgan icke hinna iakttagas, fartyget må befrias från skyldighet att uttaga tullpass samt att i fråga om attest över utförsel av reexportgods det må bero vid fartygschefens intyg, att godset med orubbad försegling ankommit till öppen sjö, allt dock med villkor att fartyget vid ifrågavarande resor icke medför andra passagerare än medlem av främmande beskickning eller sådan beskicknings kurir. Detta meddelas härigenom till Eder och vederbörande kännedom och efterrättelse. Stockholm den 30 mars 1918. H. Themptander / Er. Lindell. Administrativt ärende: Angående vissa lättnader för kanonbåten Svensksund vid brådskande resor från Stockholm till Åland. D.n:r H 6/1918."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad