Dekorativt montage: Tryckt dokument i frakturstil ett inramat porträtt av en man och ett fotografi på en kvinna i samiska kläder.
Montage: Opinionstext om polisvåld 1818. Författare: Gustaf Lars Grönhagen. Porträtt av Lars Johan Hierta, 1833. Konstnär: Maria Christina Röhl, båda Stadsmuseet i Stockholm. Foto av Elsa Laula. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv.

Studera en historisk källa om en politisk aktör

Rösträttskvinnor som bedriver propaganda, socialister som busvisslar på kungen, och ateister som fängslas för att ha förnekat guds existens. Den här lektionen ska du djupdyka i en historisk källa som berättar om en människa som stridit för sina rättigheter, eller som sökt påverka hela samhället i demokratisk riktning.

Lärarhandledning för:

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera lektionen. Du kan låta eleverna resonera och arbeta med uppgiften i par eller mindre grupper.

Det är möjligt att dela upp källmaterialet mellan eleverna och låta dem läsa in sig på en version av händelserna. Bilda sedan grupper där eleverna får redogöra för sina respektive versioner. På så sätt kan de olika perspektiven framträda ännu tydligare.

Informationsbroschyr hur valet går till

I Stockholmskällans tema Vägen mot demokrati finns mer material om demokratins införande i Sverige och människors kamp för den.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Beroende på vilken aktör och vilken källa du väljer hänger frågeställningen ihop med mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning, mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 10: Minskad ojämlikhet. Läs mer på Globala målens webbplats.

Elevmaterial

Uppgift 1 - välj fallstudie

Rutnät med bilder på historiska aktörer

Välj er huvudperson och huvudkälla från artikeln Politiska aktörer - fallstudier
Arbeta två och två eller i mindre grupper

Uppgift 2 - undersök källorna

Läs och sätt er in i en källa utifrån frågeställningarna:

 1. Vad har hänt? Utgå från källan och beskriv vad vi med stor säkerhet kan veta – och vad vi bara kan spekulera om. 
 2. Vad vill er huvudperson förändra?
 3. Är det er huvudperson som skapat källan? 
  Vem eller vilka är det annars? 
  I vilket syfte har källan skapats? 
  Hur påverkar det källans tendens och trovärdighet? 
  Vad är det för sorts källa – ett brev, ett rättsprotokoll, en polisrapport eller något annat?
 4. Ger källan uttryck för någon särskild uppfattning om vilka maktrelationer mellan olika samhällsgrupper som bör råda eler vilka könsroller som bör råda?
 5. Jämför det samhällsproblem som källan berättar om med situationen i Sverige idag. 
  Vad har förändrats? 
  Är samhällsproblemet helt löst eller finns det saker kvar att förbättra? Vilka?
 6. På vilka sätt kan den här fallstudien sättas i samband med demokratiseringsprocessen?

Uppgift 3 - skriv populärvetenskaplig artikel

Redovisa ert arbete genom att skriva varsin populärvetenskaplig artikel. 
I artikeln ska era viktigaste resonemang från frågorna i uppgift 2 komma fram.

Artikeln ska ha:

 • en intresseväckande rubrik
 • en ingress
 • brödtext med underrubriker

Artikeln kan ha en bild med bildtext som förklarar vad den föreställer också, men det är inte något krav.
I en populärvetenskaplig artikel behöver du inte använda fotnoter. Det räcker att nämna källan i texten. 

I polisrapporten kan vi läsa att...

Målgrupp för artikeln:

Den historieintresserade allmänheten.

Jämför artiklar med varandra

Jämför din artikel med parkamraten och diskutera skillnader och likheter. Valde ni att betona eller fokusera på olika saker?

Uppgift 4 - Presentera er fallstudie

Redovisa er fallstudie muntligt inför klassen. Sätt in er huvudperson och händelsen i en större kontext och berätta om era viktigaste slutsatser under analysarbetet i uppgift 2.

Redogör för de viktigaste innehållsliga skillnaderna mellan era artiklar.

Variant på uppgiften

Uppgift 2 - undersök källorna

Arbeta två och två. Läs och sätt er in i varsin källa om samma huvudperson eller händelse utifrån frågeställningarna:

 1. Vad har hänt? Utgå från källan och beskriv vad vi med stor säkerhet kan veta – och vad vi bara kan spekulera om. 
 2. Vad är det er huvudperson vill förändra?
 3. Är det er huvudperson som skapat källan? 
  Vem eller vilka är det annars? 
  I vilket syfte har källan skapats? 
  Hur påverkar det källan/källornas tendens och trovärdighet? 
  Vad är det för sorts källa – ett brev, ett rättsprotokoll, en polisrapport eller något annat?
 4. Ger källan uttryck för någon särskild uppfattning om vilka maktrelationer mellan olika samhällsgrupper som bör råda eller vilka könsroller som bör råda?
 5. Jämför det samhällsproblem som källan berättar om med situationen i Sverige idag. 
  Vad har förändrats? 
  Är samhällsproblemet helt löst eller finns det saker kvar att förbättra? Vilka?
 6. På vilka sätt kan er fallstudie sättas i samband med demokratiseringsprocessen?

Uppgift 3 - skriv en populärvetenskaplig artikel

Redovisa ert arbete genom att skriva varsin populärvetenskaplig artikel. 
I artikeln ska era viktigaste resonemang från frågorna i uppgift 2 komma fram.

Artikeln ska ha:

 • en intresseväckande rubrik
 • en ingress
 • brödtext med underrubriker

Artikeln kan ha en bild med bildtext som förklarar vad den föreställer också, men det är inte något krav.
I en populärvetenskaplig artikel behöver du inte använda fotnoter. Det räcker att nämna källan i texten. 

Dagens Nyheter skriver dagen efter...

Målgrupp för artikeln:

Den historieintresserade allmänheten.

Jämför artiklar med varandra

Jämför din artikel med parkamraten och diskutera skillnader och likheter. Valde ni att betona eller fokusera på olika saker?

Uppgift 4 - Presentera er fallstudie

Redovisa er fallstudie muntligt inför klassen. Sätt in er huvudperson och händelsen i en större kontext och berätta om era viktigaste slutsatser under analysarbetet i uppgift 2.

Redogör för de viktigaste innehållsliga skillnaderna mellan era artiklar.

Uppdaterad