Lektionsförslag åk 7-9: Dramatisera ett historiskt möte mellan nyanlända stockholmare

Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte

Hur gick det till när det kom flyktingar till Stockholm förr i tiden? Vilka kom? Varför kom de hit? Hur reagerade de gamla stockholmarna på de nya? Allting står inte i källorna - här får eleverna använda sin fantasi och historiska referensram.

Till läraren

Lektionsförslag i historia, åk. 7-9

I den här uppgiften tränar eleverna:

 • historisk referensram
 • historiska begrepp (kontinuitet och förändring/likheter och skillnader)
 • källkritik

Syfte

 • Levandegöra källorna
 • Träna ett historiskt resonemang
 • Skapa kopplingar mellan då och nu i en aktuell fråga
 • Träna inlevelseförmåga

Tidsåtgång

2 lektioner (förberedelsetid och redovisning)

Lektionsupplägg

Dela in eleverna i grupper om ca tre personer. Ge varje grupp en eller flera bilder. Se förslag på bilder längre ner i texten. Fler bilder finns på Stockholmskällan. Efter 15 minuters förberedelse börjar grupperna spela upp sina scener för de andra i klassen. Titta och beröm deras skådespelarinsatser. Därefter kommer det viktiga; samtalet med klassen.

Elevmaterial

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

Vad visar bilden/bilderna? När och var är den tagen?

 1. Vilka kan personerna vara? Vad kan de heta? Hitta på troliga namn!
 2. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån deras klädsel, ansiktsuttryck?
 3. Fundera på vad som kan ha sagts vid detta tillfälle. Vad kan ha hänt före och efter att bilden togs?
 4. Dramatisera ett möte mellan människorna på bilden. Planera tillsammans och träna in en kort scen som ni sedan spelar upp för er klass. Den bör vara cirka 3 minuter och ha en tydlig början och slut. Vad kommer hända i ert möte?

Samtal i klassen efteråt:

 • Var detta möte troligt?
 • Vad var mer respektive mindre sannolikt?
 • Hur tror ni att folk bemötte varandra?
 • Varför tror ni det?
 • Vad vet vi egentligen om detta möte?
 • Vilka källor kan man tänkas hitta?
 • Vem historia berättas och vems historia berättas inte?
 • Hur tror ni alternativt tror ni att stockholmarnas syn på flyktingar har förändrats?
 • Varför? Varför inte?

Läs gärna mer om de aktuella fallen på Stockholmskällan!