Protokoll
Text

Bothilda Olsson vinner faderskapsmålet mot Martin Eriksson

1904 stämde Bothilda Olsson Carl Eriksson för ärekränkning och dessutom Erikssons omyndige son Martin för barnaunderhåll. Fallen var först uppe i rätten i maj 1904, vilket du kan läsa om här. Då bestämdes om uppskov för anskaffning av mer bevis, och här är fortsättningen på faderskapsmålet. Ett mål som avslutas med att Martin Eriksson döms till att betala fostransbidrag till dottern Kätzy Linnéa Maria. Protokollet renskrivet:

§ 97

Bothilda Olsson / Martin Eriksson och Carl Eriksson angående barnuppfostringsbidrag

S. D. Företogs till fortsatt handläggning det till förra tinget, D. B. § 124, instämda, till denna rättegångsdag af tinget uppskjutna målet mellan ogifta Bothilda Olsson vid Fredriksborg å Liljeholmen, kärande, och omyndige Martin Eriksson och dennes fader Plåtslagaren Carl Eriksson, båda å Sofieberg å Liljehomen, svarande, och inställde sig dervid för käranden sakföraren August Carlsson i kraft af denna så lydande

Rättegångsfullmakt – Bil. Carl.

Af svarandena företrädde Carl Eriksson personligen, medan åter Martin Eriksson icke lät sig afhöra.

Sid 2
Fullmakten lästes, hvarefter Carlsson anhöll att få såsom vittnen afhöra för sådant ändamål inkallade Maria Johansson, Anton Ryberg och Jenny Almlund, den senare ifrån Maria församling, af hvilka endast Almlund var vid Rätten tillstädes och företrädde
Jenny Almlund fick nu med svaranden öppen lemnad jäfsrätt aflägga den för vittnen stadgade ed och om sin sanningspligt mottaga allavarlig erinran, hvarpå vittnet förmälde, att vittnet, som sedan 4 år tillbaka kände Bothilda Olsson och Martin Eriksson, flera gånger i månaden under år 1902 mottagit dem båda i sin bostad, att Martin Eriksson därvid plägat stanna qvar med Bothilda Olsson på qvällarna; att vittnet erinrade sig särskildt ett

Sid 3
tillfälle, utan att vittnet kunde draga sig till minnes i hvilken månad, då parterna kommit till vittnet, som vid niotiden gått bort på kalas, och qvarstannat till sent på natten; att vittnet äfven kunde taga på sin ed att Martin brukat besöka Bothilda och stanna qvar hos henne ganska sent, att vittnet talat med Martin Eriksson om kostnaderna för barnets underhåll och uppfostran, dervid denne sagt: ”Det får vi se då”, därmed antydande att barnet kanske icke komme att blifva vid lif; att vittnet äfven sett parterna tillsammans under Bothilda Olssons hafvandeskap, att vittnet sett Bothilda Olsson sitta i Martin Erikssons knä samt att denna redan betalt 5 kr. till barnets underhåll. Upprepades och vidkändes.

Vittnet tillerkändes på begäran ersättning för sin inställelse med 15 kr. att af käranden, som vittnets hörande påkallat, förskattsvis utgifves; och förständigades, att i händelse af missnöje skulle mot detta beslut särskild talan föras.

Efter antecknande häraf förklarade svaranden Carl Eriksson att han ansåge att vittnet vore ”vankelmodigt”

Sid 4
och icke hade reda på någonting, att Martin aldrig varit hos käranden, som deremot ”hafr andra fästmän”, och att fadern till kärandens barn vore en viss Ernst Sommargren, som i September 1901 rest emigrant till Amerika, hvilken uppgift svaranden vidhåll ehuru påvisad det orimliga däri med hänsyn till tidsförhållandena.

På gifven anledning, återförekallad, anförde vittnet, att vittnet icke iakttagit, att käranden stått i förtroligt förhållande till någon annan än Martin Eriksson. Upprepades och vidkändes.

Carlsson öfverlemnade härefter målet i befintligt skick till HäradsRättens pröfning under yrkande om bifall till stämningspåståendena med tillägg at att underhåll nu påyrkades till barnet [fyller] 15 år eller sig sjelf försörja kunde, samt om ersättning för rättegånskostnaderna med 6 kr. för stämingsresolution och delgifning, 5 kr. för vittnesstämning och delgifning, 15 kr. för

Sid 5
Kärandens och 25 kr. för ombudets inställelse, utdömda vittneslöner samt protokollslösen.

Carl Eriksson förmälde härefter, att han ville af ren godhet öfvertaga barnets underhåll och uppfostran, derest käranden ej längre kunde sköta om sitt barn hvarefter han hänsköt målet till afgörande.

Efter antecknande häraf påyrkade kärandeombudet att om Rätten ej pröfvade den i målet af käranden införskaffade utredning och bevisning tillräcklig för bifall till käromålet, Rätten måtte ålägga svarandn att med ed sig värja, hvarpå förständigades, då intet vidare till antecknande förekom, att yttrande skulle vid tingets slut meddelas.

Å tingets sista förut behörigen kungjorda dag, den 29 Dec. 1904, afkunnades efter enskild öfverläggning följande

Utslag

Enär af hvad i målet edeligen hörda vittnen berättat

Sid 6
och af hvad öfrigt därvid förekommit måste anses utredt att svaranden Martin Eriksson med käranden, Bothilda Olsson haft sådan köttslig beblandelse å sådan tid att han kan vara fader till hennes, den 18 maj 1903 födda flickebarn, i dopet kallat Kätzy Linnéa Maria pofvar HäradsRätten rättvist förpligta svaranden Martin Eriksson ej mindre att såsom bidrag till nämnda barns underhåll till käranden utgifva skäliga ansedda 15 kr. i månaden från barnets födelse till dess det fyllt 15 år eller kan sig sjelf försörja, att äfven ersätta käranden för dess å målet hafda kostnader med äfvenledes skäliga ansedda 86 kr. jemte hvad till lösen af HäradsRättens protokoll och utslag i målet kan visas för käranden åtgå.

Mot förestående utslag skall talan fullföljas genom besvär som skola ingifvas till K. M:s och Rikets Svea Hofrätt sist före kl. 12 å 20de dagen härefter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl Eriksson döms för ärekränkning av Bothilda Olsson

Carl Eriksson döms för ärekränkning av Bothilda Olsson

Faderskapsmål: Bothilda Olsson, 25 stämmer omyndige Martin Eriksson, 19

Faderskapsmål: Bothilda Olsson, 25 stämmer omyndige Martin Eriksson, 19