Protokoll från Centralfängelset på Norrmalm angående en rymning
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Rymning från Norrmalms centralfängelse!

Den 18 september 1889 rymmer fånge nummer 259, Beda Mathilda Carlsson Wallin, från Centralfängelset på Norrmalm.

Händelsen rapporteras i fängelsets protokollsbok. Nedan följer två utdrag ur protokollet.

Bevakningsbefälhafvaren F. L. Almén anmälte, att förleden natt kl: 2,20 till honom rapporterats af Vaktkonstaplen R. Eriksson, att tvångsarbetsfången no 259 Beda Mathilda Carlsson född Wallin afvikit från fängelsets sjukhus; i anledning hvaraf han genast företog visitation derstädes, då han fann, att Carlsson brutit sig ut från den s.k. Norra Kuren samt ingått i en der invid belägen vindsskrubb och, efter att hafva borttagit några tegeltakpannor, med hopbuntna lakan, som hon tagit ur sängarne på sjukrummet, hissat sig ned till den vester om sjukhuset belägna vedgården, hvarefter hon sannorlikt begifvit sig öfver fängelsets plank ut till Barnhusgatan. Noggrann visitation hade genast af honom företagits å samtlige fängelsets yttergårdar samt å de derinvid belägna tomter, men kunde ej något spår efter henne återfinnas. Telefonmeddelanden lemnades omederbarligen till polisens detektiva afdelning

Flera personer hördes angående händelsen, bland annat vaktkvinnan Augusta Seinkneckt. Hon berättade

att hon, som har sitt boningsrum på nedra botten å Sjukhuset med fönster åt vestra sidan eller vedgården, kl: omkr: 1,30 å 1,45 f. m. väckts deraf, att hon hörde en ruta sönderslås invid sitt eget fönster hvarföre hon uppsteg och då genom fönstret, såg något mörkt föremål röra sig der utanför; att hon som fruktade det vara någon, som utifrån försökte taga sig in, påklädde sig ngot kläder utan att tända ljus, samt begaf sig till i samma förstuga boende Vaktqvinnan Carolina Stridberg, som jemväl påklädde sig, och tillsammans försedda med en lykta begåfvo sig till ett i förstugan beläget skafferi, hvarest Seinkneckt trodde rutan blifvit inslagen, och der funno hela fönstret nedslaget samt en sträng af hopknutna lakan hängde der utanför; att de, som antogo att någn begifvit sig ned den vägen från vinden, genast uppgingo på sjukhuset och funnit Norra Kuren öppen samt tom och lakanssträngen fästad i gallren för vindsfönstret samt att de derpå begåfvo sig upp till Straff-fängelsets gård och väckte Vaktkonstapeln Eriksson, som tillsammans med dem skyndade sig ut på Vedgården och undersökte bodar, vedtrafvar och andra ställen der Carlsson möjligen kunnat gömma sig.

Den 20 september blir till slut Beda Mathilda Carlsson Wallin tillfångatagen av polisen. Dagen efter detta blir hon förhörd. Läs Carlsson Wallins egen berättelse om rymningen, gömstället och flyktvägen i protokollet.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad