Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Om Resandes skyldighet at med Rese-Pass sig förse. 1799.

För att få resa inom eller utom Sveriges gränser krävdes pass redan på 1500-talet. Man ville att folk skulle kunna indentifiera sig och tala om i vilket ärende man reste. Passtvånget upphörde 1860, men infördes igen för utrikes resor i samband med första världskriget 1917.

Här en kungörelse från 1799 med påminnelse om att ingen ska kunna resa ut eller in i Stockholm utan pass. Texten lyder:

"Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Om Resandes skyldighet at med Rese-Pass sig förse.

Gifwen Stockholm den 2 Januarii 1799.

Genom utfärdad Kungörelse af den 28 December 1791, har wäl Öfwer-Ståthållare-Embetet erinrat wederbörande om efterlefnad af Kongl. Maj:ts, medelst flere serskilde Rådiga Författningar, och deribland uti 17. §. af  Dess Nådiga Instruction för Öfwer-Ståthållaren i Stockholm under den 25 Augusti berörde år meddelte Nådige förordnande, at icke någon olofligen och utan Öfwer-Ståthållarens Pass må utur Staden afresa.

Men som Öfwer-Ståthållare-Embetet ei allenast af de ifrån Stadens Handels-Collegium inkomne Förteckningar funnit, hurusom en myckenhet Personer af åtskillige Stånd sig härifrån begifwit, de der förut icke betalt dem påförde Krono-Utskylder, och desse finnas hafwa härifrån afrest, utan at om behörigt Rese-Pass sig anmäla, samt derigenom undgått all efterfrågan huruwida Utskylderne äro guldne eller icke, utan ock dessutom fått erfara, at andre, hwilka dels betydelige skulder sig åsamkat, dels ock för annan brottslighet warit misstänkte, likwäl öfwer Rikets gränts undankommit: Altså har Öfwer-Ståthållare-Embetet, på det å ena sidan Kong. Maj:t och Kronan ej må stadna i mistning af de Utskylder, hwilka efter författningarne böra utgå, samt å den andra, den ordning och efterfölgd af högstberörde Nådige författningar warda i akt tagen, som allmänna säkerheten fordrar, skolat, med förnyande af omförmälte Kungörelse, ej mindre åtwarna och antyda alla dem, som härifrån Staden, til annor ort, längre eller kortare wäg, ärna afresa, at förut med Öfwer-Ståthållare-Embetets Rese-Pass sig förse, så kärt dem är att undwika de olägenheter som efterlåtenhet, härutinnan dem förorsaka kan, än äfwen anmoda Kong. Maj:ts samtelige Befallningshafwande i Riket, at låta hwar i sit Län, genom Magistraterne i Städerne, Krono-Betiente på Landet och Gästgifware, så wäl som andre wederbörande, hwilka på de Resande äga upsikt, om efterlefnaden häraf hålla noga tullsyn, så at ej någon oförpassad, må tillåtas, at inom Riket ifrån den ena orten til en annan färdas, än mindre utom Riket sig begifwa. Skolandes jemwäl denne Stadens Fiscaler, Politie-Gewaldiger och Upsyningsmän, i hwad på dem ankommer, härå alfwarsam hand hålla. Stockholm den 2 Januarii 1799.

Under Öfwer-Ståthållare ledigheten

På Öfwer-Ståthållare-Embetets Wägnar

P. EV. GEORGII

Isaac Dellwik"

 Klicka på bilden för att läsa dokumentet i original.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad