Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Kring sekelskiftet 1900 genomgick staden Stockholm stora fysiska förändringar. Inflyttning och tillkomsten av nya industrier krävde att staden expanderade. I centrala Stockholm revs gamla prestigebyggen som Bondeska palatset och Gustav III:s Operahus. På malmarna jämnades sekelgammal trähusbebyggelse med marken och i dess ställe växte en enhetlig stenstad fram.

Alla stockholmare var inte begeistrade över utvecklingen. Många tyckte att det rådde en rivningshysteri som på ett bryskt sätt fördärvade och förfulade stadens utseende. Runt omkring sig såg man hur ovärderliga kulturhistoriska byggnader och miljöer vanställdes eller helt demolerades i modernismens och kapitalismens namn.

Det var mot den bakgrunden som idén om ett speciellt skönhetsråd för Stockholm kläcktes. Idén lades först fram i en motion i stadsfullmäktige av vänsterpolitikern och journalisten Fredrik Ström hösten 1915.

Motionen inleddes med följande ord: ”Stockholm är icke blott Sveriges vackraste, utan en av världens skönaste städer. Det är en stor och ansvarsfull plikt att vårda denna skönhet, att utveckla och förkovra den. Varje slag av vandalisering, som ofta följer med uppkomsten och utvecklingen av modärna storstäder, måste förhindras. Tendenser, som hota nivellera stadens säregna skönhet, som hota ge den prägeln av jämnstrukenhet, av en jättekasärns, en stenökens döda massa, måste motarbetas."

För att rädda det som räddas kunde föreslog Ström att staden skulle inrätta ett särskilt råd med uppgift att övervaka och vårda stadens kulturhistoriskt viktiga miljöer. Ströms ursprungliga motion hade dessutom en klar social udd. Det tilltänkta rådet skulle, enligt hans förslag, lägga stort arbete på att utveckla stadens eftersatta arbetarstadsdelar och göra dessa mer beboliga och estetiskt tilltalande.

Ströms motion togs först upp i stadsfullmäktige 1917. Efter diskussioner fram och tillbaka realiserades motionen 1919 då ”Rådet till skydd för Stockholms skönhet" inrättades.

Den nya organisationen, Skönhetsrådet i folkmun, var en fristående dylik med uppdraget att vårda ”Stockholms stads natur, dess estetiska intressen och kulturella minnesmärken”.

Rådet existerar alltjämt. Dess roll är att bistå stadens förvaltningar och bolag med råd och anvisningar vad det gäller ”Stockholms natur-, kultur- och skönhetsvärden”. Rådet har även mandat att själv driva frågor rörande samma ämnesområden.

Skönhetsrådets äldre arkiv förvaras idag på Stockholms stadsarkiv.

Fredrik Ströms motion ifrån 1915 om behovet av rådet går att läsa i original ovan. Flera bilder på gamla stockholmsmiljöer ifrån Skönhetsrådets arkiv går vidare att beskåda här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad