Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication Angående Den så kallade Juhl-Bocken" 1721

Stockholms myndigheter har tröttnat på att "sielfswåldiga gåszar och andra lösa Personer" går från hus till hus utklädda till "Juhl-Bocken". Julen är till för "innerlig hiertans andacht" och inte för en massa "fåfängeligheter". Läs förbudet här:

"Aldenstund man fast ogierna och med största misznöije månde förnimma huru såsom i stället för / at hwar och en med innerlig hiertans andacht borde sig bereda / at rätteligen kunna begå och fira den instundande frögdefulla Jule=Högtiden / en part sielfswåldige gåszar och andra lösa Personer sälla sig tilsammans / och löpa omkring gator och gränder / samt inkomma uti husen / med den så kallade Juhl Bocken / Stiernan och andre fåfängeligheter / hwarunder icke allenast en och annan oanständighet föröfwas / utan ock som aldrawärst är / blifwer der wid Guds heliga Ord och Namn obetäncksamt miszbrukat; Alt derföre och emedan et sådant sielfswåld / oskick och miszbruk ingalunda kan tålas eller tillåtas / utan bör så mycket mera hämmas och afstraffas / som det hos de rättsinte och wälbetänckte ingen ringa förargelse upwäcker / hafwer Hans Grefl. Excellence Riks-Rådet / Fältmarskalken och Öfwerståthålaren tillika med Magistraten funnit nödigt / här med allmänneligen kundgiöra / at eho som understår sig hädan efter / på förberörde eller annat dylikt sätt / löpa omkring på Gator / Gränder / eller inkomma i husen / den skal genast fasttagen warda / och med behörig näpst blifwa ansedd / hwilket hwar och en som wederbör, har at ställa til hörsam rättelse och efterlefnad. Stockholms Rådhus den 16. Decembris 1721."

Att ungdomar klädde ut sig till julbocken och gick från hus till hus och sjöng sånger dagarna innan julafton var en utbredd sed i Sverige upp till åtminstone mitten av 1800-talet. Seden är känd sedan 1600-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad