Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brev angående Riddarholmskyrkans restaurering 1835

I juli 1835 eldhärjades Riddarholmskyrkan efter att blixten slagit ned i dess torn. För att bekosta restaureringen av kyrkan vände sig myndigheterna till allmänheten.

Dokumentet intill är en uppmaning från Karl XIV Johan till Stockholms läns dåvarande landshövding Claes Hans Rålamb om att anordna en insamling i sitt "anförtrodde län". Riddarholmskyrkan betecknas i brevet som "en svenska folket gemensamma tillhörighet".

Restaureringen av kyrkan pågick mellan 1838-1846 och leddes av en särskild byggnadsdirektion ledd av stadsarkitekten Axel Nyström.

Brevet i renskrivet format här:

"Wår ynnest och nådiga benägenhet med Gud allsmägtig, Troman, Friherre, Landshöfding, Riddare af Wår Nordstjerne-Orden! Sedan Riddarholms-Kyrkans torn, den 28 sistlidne Julii, antändt af åskeld, nedbrunnit, med betydlig skada jemwäl å sjelfwa kyrkan, och Wi, den 5 påföljde Augusti, anbefalle Wår Öfwer-Intendent att låta uppgöra förslag öfwer den kostnad, som kunde erfordras för att till alla delar återställa denna byggnad; så har Wår Öfwer-Intendent, under den 26 sistlidne November, inlemnat beräkningar och ritningar dertill, enligt hwilka en kostnad af 143,447 R:dr skulle, för sådant ändamål, samt Torn-urs och Ringklockors anskaffande, behöfwas; hwartill medel likwäl saknas, då inga anslag derföre gifwas, och då ingen Riddarholms-församling finnes, hwilken det kunde åligga att sin kyrkobyggnad sjelf underhålla. Men då Wi anse Riddarholms-kyrkan, hwilken innesluter Sweriges store konungars och Fältherrars minnesrika grafwårdar, äfwen som de segertecken, Rikets krigsmagt, under flera århundraden eröfrat, för en Swenska folkets gemensamma tillhörighet: så tror Wi Oss gå dess önskningar till mötes, då Wi, med syfte att fullständigt återställa denna kyrka i sitt förut warande skick, låte samla medel dertill genom en friwillig subscription, hwarom Wi härmed anbefalle Eder att inom hwarje församling i det Eder nådigst anförtrodde Län lämpligen föranstalta genom den person, I dertill utsen; och på det att de mindre bemedlade bland Wåre trogne undersåtare, icke heller må sakna tillfälle, att, i mon af deras förmåga och goda wilja, medwerka till samma fosterländska syftemål: så uppdrage Wi jemwäl åt Consistorierne att, efter subscriptionens fulländning gå i författning om upbärandet af en Collect i hwarje kyrka. De medel, som genom bägge dessa åtgärder inflyta, skola från Eder och Consistorierna insändas, jemte dithörande subscriptions-listor och räkningar till Wårt och Rikes Stats-Contoir, som äger att till Oss afgifwa offentlig, från sammanblandning med Statsmedel afskiljd, redowisning, så wäl för beloppet av subscriptions- och collect-medlen, i den mon de ingår från hufwudstaden, samt hvarje Län och stift, som sltuligen för deras anwändande till det bestämda ändamålet. Sedan intågen både af subscriptions- och collect-medlen blifwit till Stats-Contoiret aflefwererad och redowisad, wilje Wi, uppå dess derom skeende underdåniga förslag i nåder bestämma en lämplig wedergällning att tilldelas wederbörande tjenstemän för deras beswär med ifrågawarande extra uppbörd. Denna Wår Nådige skriftewelse bör fogas wid subscriptions-listorna, och, samtidigt med Kungörelsen om collecten, från Predikstolarne upläsas. De belöpande trycknings-kostnaderna få af de inflytande medlen godtgöras. Hwilket Wi Eder, till underdånig efterrättelse härigenom meddele. Till öfrige wederbörande ämbets-myndigheter låte Wi nådiga skrifwelser härom afgå; och befalle Eder Gud allsmägtig nådeligen. Stockholms Slott den 30 December 1835.

CARL JOHAN."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad