Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Krigs-Bön" 1808

I februari 1808 korsade ryska trupper den svenska gränsen borta i Finland och igångsatte 1808-1809 års finska krig.

I Stockholm rådde en ödesmättad och krigisk stämning, bra återgiven i den tryckta krigsbön som går att läsa intill.

1808-1809 års krig slutade med att Sverige förlorade Finland till Ryssland. Den "älskelige Konung" som omnämns i bönen, Gustav IV Adolf, blev under kriget avsatt genom en statskupp.

"Alsmägtige, Rättwise och Ewige Gud! se nådeligen till Dit Folk, som på Dig allena sit hopp och sin förtröstan ställer.

Orättmätigt och trolöst af Fiender anfallne, anrope wi Dig om skydd och beskärm. Du är rättwis; hwad hugnelig tröst i wår rättmätiga sak! Du är Alsmägtig; hwad kraftigt bistånd hafwe wi icke af förwänta!

Uppehåll, skydda och stärck samt med Din nåd och wälsignelse omgjorda wår hulde och älskelige Konung under alla hans omsorger för sit Rikes wäl och förswar! Gif honom lycka och framgång i alla Sina anstalter och företag, at til intet göra Fiendes listiga anslag.

Ingjut i alla bröst och hjertan en anda och en själ, at med urgammalt Swenskt Mannamod och tapperhet, med förenad styrka och samlade krafter förswara det dyrbaraste wi äge, Et älskadt Fosterland, och emotstå illsine hatare af des wälgång och sjelfständighet. Fördrif Fienden från Wåra Gräntsor; Låt segern kröna wåra Wapen och återgif lugn och frid i Wåra boningar. Ware Du med oss, såsom Du med Wåre Fäder warit! De ropade till Dig i farans stund och Du bönhörde dem.

Wi skole aldrig förgåta at lofsjunga Dit namn, Du Aldrahögste! Wi skole lära wåra barn och barnabarn, at Du allena är herren, som hjelper och på hvilken et Folk sig trygt förlita kan. Hör och bönhör oss för Din Sons Jesu Christi skuld. Amen."

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad