Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Borgared från 1808

Exempel på borgared från 1808. I eden lovar den nyblivna borgaren, i detta fall trädgårdsmästaren Abraham Wesschau, överheten i form av kung, ständer och stadens styrelse sin trohet. 

Borgareden avsades i samband med att en person vann burskap, d.v.s. blev upptagen som borgare med rätt att bedriva handel och hantverk.

I Stockholm avskaffades avläggande av borgared 1896.

I renskrivet format nedan, i original intill.

"Jag Abraham Weschau lofwar och swär, wid Gud och hans heliga Evangelium, at jag städse wil och skal wara min rätte och Lagkrönte konung, och den Stormägtigste Förste och Herre, GUSTAF ADOLPH, Sweiges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc. samt det Kongl. huset huld och trogen, likmätigt den stadgade Successions-Ordningen, såsom den år 1743  uti Stockholm gjord och widtagen är, samt enligt med det, som Westerås Arf-Förening af år, 1544 och Norrköpings Beslut år 1604 stadga och förmå, så at jag Hans Kongl. Maj:ts gagn och bästa uti alla måtto söka, fordra och främja skal.

Jag skal och med Lif och Blod förswara det Konungsliga Wäldet, sådant som det genom den av Kongl. Maj:t och Riksens Ständer slutne och faststälte Förenings- och Säkerhets-Act af den 21 Februarii och 3 April 1789 utstakadt är, och Regerings-Formen af den 21 Augusti 1772 i övrigt innehåller. Jemwäl skal jag uptäcka samt i tid tilkänna gifwa, om jag förnimmer något å färde wara til ändring eller uphäfwande af denna lyckeliga Fundamental-Lag, den Riksens Städer för sig och sina efterkommande til ewerldeliga tider antagit, och den jag til alla des punctes wil och skal lyda, efterkomma och fullborda.

Dernäst skal jag Kongl. Maj:ts Befalnningshafwande, såsom ock Borgmästare och Råd, samtelige mine Förmän, hörig och lydig wara uti alt hwad de mig, på Kongl. Maj:ts eller Stadsens wägnar, bjudande eller befallande warda; och i öfrigt alt, hwad Kongl. Maj:t och Riket til skada och förfång lända kan, troligen afwärja, samt derest jag förmärker något sådant förehafwas, det genast å wederbörlig ort uptäcka. Jag skal ock allan Stads rätt och rättighet, efter min förmåga, söka, enligt Lag, befrämja, ingen understungen handel med fremmande gods eller förbudna waror drifwa, och eljest, uti alla möjeliga och rättrådiga saker, mina Medborgare, både inom och utomlands, til det bästa befordra, och ingen af dem hindra, förfölja, nedtrycka eller förderfwa.

Och enär jag någon, för min Handtering uti min tjenst behöfwer, skal jag den ju helt af infödde Swenske antaga, samt derutinnan lära och underwisa.

Och ändteligen, der jag med tidne, för wissa skäl och orsaker, skulle fatta tankar, at flytta här af landet til fremmande orter, så skal jag då lemna och erlängga den Sjette penningen af min egendom.

Detta alt wil och skal jag troligen efterkomma, som en upriktig och rättwis Borgare wäl ägnar och anstår, utan alt påfund och arga list, uti alt mig så förhålla, som swarligit  wara kan för Gudi och Mannon. Så sant mig Gud hjelpe til Lif och Själ!

Denne Ed inför Borgmästare och Råd uppå Stockholms Rådhus den 22 September år 1808 wara aflagd, betyder,

JP Setterdahl,
Stadens Notarius"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad