Text
Författare: Polisvaktdistrikt 10. Stockholms stadsarkiv

Kvinna funnen död i Svandammen - polisrapport 1917

Den 17 maj får polisen ett telefonsamtal om att en kvinna funnits död i Svandammen i Tellusborg. Polisrapporten renskriven:

Fredagen den 18 maj 1917

Torsdagen den 17 innevarande maj kl. 6 fm meddelade i huset n:r 22 vid Vattenledningsvägen, uppgång 6, 1 trappa upp i Tellusborg boende snickaren John Alfred Andersson per telefon till andra polisdistriktets station, att han kort därförut anträffat liket af en för honom okänd kvinna vara liggande i vattnet uti den s.k. Svandammen i Tellusborg, och att Andersson, med tillhjälp af en annan person, dragit upp liket på land samt, emedan kvinnan syntes hafva legat i vattnet endast en kort stund, genom konstgjord andning sökt återkalla henne till lif, hvilket emellertid icke lyckats.

Konstapeln n:r 558 Johan Bernadotte Johansson, som i anledning heraf beordrades att begifva sig till platsen för att närmare undersöka förhållandet, rapporterade sedermera att å liket, som nu förvarades uti en vedkällare i huset nr 2 vid Alvägen i Tellusborg, inga synliga tecken efter yttre våld kunde förmärkas äfvensom att liket syntes hafva legat i vattnet endast någon kort stund.

Liket affördes sedermera under dagen till stadens bårhus.

Den afflidna kvinnan har sedermera befunnits vara hustrun Albertina Ahlström, hustrun till vedgårdsarbetaren Per Andersson Ahlström, boende i huset n:r 17 vid Esplanaden å nedre botten i Tellusborg; och har mannen Ahlström i saken hörd berättat följande:

Han hade sedan år 1904 varit i äktenskap förenad med sin nu aflidna hustru samt hade med henne två barn, af hvilket det älsta nu är 10 och det yngsta 6 år gammalt. Hustrun hade sedan cirka 3 år tillbaka lidit af svår nervsjukdom, hvarför hon redan omkring två år tillbaka vårdats å olika sjukhus, senast under en tid af tre veckor, till tisdagen den 15 dennes å sjukhuset S:t Erik här i staden. Hustrun, som vid hemkomsten från sjukhuset emellertid icke varit frisk utan fortfarande lidit af nervsjukdom, hade under de två nätter hon nu vistats i bostaden icke kunnat njuta någon som hälst sömn, utan måst ligga vaken hela nätterna.

Torsdagen den 17 dennes klockan 5 förmiddagen hade hustrun, under yttrande till mannen, med hvilken hon då var ensam hemma i bostaden, att hon icke ville ligga längre emedan hon icke kunde sofva, stigit upp och kokat kaffe samt tillika med mannen förtärt däraf. Kort därpå eller vid klockan ½ 6 tiden förmiddagen, medan mannen Ahlström fortfarande var liggande i bostaden, hade hustrun, under yttrande att hon skulle gå ut på gården för att se om hon tålde vid luften, aflägsnat sig från bostaden.

Mannen Ahlström, som därvid uppmanat sin hustru att icke blifva länge ute, emedan hon vore så klen, hade därvid fått till svar att hustrun strax skulle återkomma till bostaden.

Som hustrun emellertid icke återkommit till bostaden hade mannen Ahlström, i synnerhet som hustrun vid flera föregående tillfällen yttrat att hon skulle förkorta sitt lif, genom att ”dränka” sig, blifvit orolig samt vid klockan 6:30-tiden förmiddagen begifvit sig ut för att eftersöka hustrun. Han hade emellertid, ehuru han sökt å olika platser i Tellusborg, och som på en del andra ställen, icke kunna anträffa hustrun, hvarför han slutligen vid klockan 10-tiden förmiddagen, återvändt till bostaden. Härvid hade mannen Ahlström emellertid blifvit underrättad om att en kvinna anträffats liggande död i den förutnämnde Svandammen och att liket förvarades i en vedkällare i huset n:r 2 vid Alvägen. Ahlström som i anledning häraf misstänkt att den anträffade kvinnan var hans hustru hade i anledning häraf genast begifvit sig till platsen; och hade Ahlström därvid igenkändt kvinnan såsom varande hans hustru.

Ahlström har vidare uppgifvit, att det vore tydligt att hustrun, vid aflägsnandet från bostaden, begifvit sig till den ofvannämnda Svandammen och därstädes till följd af sin svåra nervsjukdom, sökt döden genom att kasta sig i vattnet.

Ofvannämnde snickaren Andersson, hvilken närmare hörts i saken har därvid berättat följande:

Torsdagen den 17 dennes klockan 4 förmiddagen hade Andersson aflägsnat sig från bostaden och begifvit sig till ett invid Tellusborg beläget koloniland för att se huru personer, som vid tillfället uppehölle sig därstädes, sysslade med planteringsarbeten och dylikt. Sedermera vid klockan 5:45-tiden förmiddagen hade Andersson aflägsnat sig från kolonilandet i afsikt att begifva sig hem till bostaden; och hade Andersson, som nu passerat förbi den ofvannämnda svandammen vid dess nordvästra sida, därvid fått se en damhatt vara liggande på stranden invid dammen. I anledning häraf hade Andersson genast begifvit sig till platsen för att närmare undersöka förhållandet; och hade Andersson därvid fått se ett föremål, tydligen  ryggstycket af en damkappa, flyta på vattnet i dammen cirka 7 meter från land. 

Emedan Andersson nu misstänkt att föremålet ifråga var en kvinna som kommit i vattnet, hvilket därstädes var cirka 1 meter djupt, och drunknat, hade Andersson genast återvändt till kolonilandet samt meddelat förhållandet till en därstädes sig uppehållande man vid namn Blomgren samt ombedt Blomgren att medfölja till dammen för att biträda med kvinnans upptagande på land. Andersson och Blomgren, som nu i sälskap beegifvit sig till svandammen därvid Blomgren medtagit en ganska lång stång, hade nu med tillhjälp af nämnda stång dragit upp kvinnan, hvilken befanns vara liggande framstupa på land, och hade Andersson och Blomgren omdelbart därpå, emedan kvinnan, hvilken tydligen var död, men hvilken sannolikt legat i vattnet endast en kort stund, enär hon fortfarande kändes varm, sökt återkalla henne till lif genom konstgjord andning. Det hade emellertid icke lyckats att återkalla henne till lif, ehuru såväl Andersson och Blomgren som en del andra tillstädeskommande personer under en längre stund fortsatte därmed. Kvinnan, som i anledning häraf inburits i en vedkällare i huset n:r 2 vid Alvägen hade äfven blifvit undersökt af distriktsläkaren doktor A Drougge, hvilken likaledes kommit till platsen. Andersson, som per telefon meddelat förhållandet till andra polisdistriktets station, uppgaf vidare, att han icke hade någon kännedom om af hvilken anledning kvinnan kommit i vattnet och drunknat. 

Ofvannämnde Blomgren, hvars fullständiga namn är Gustaf Alfred Blomgren, boende i huset n:r 46 vid Esplanaden i Tellusborg 2 trappor upp, har likaledes blifvit hörd i saken, därvid han i likhet med förutnämnde Andersson, uppgifvit, att han vid angifna tillfälle af Andersson blifvit underrättad om förhållandet samt medföljt och biträdt Andersson med kvinnans upptagande på land. Kvinnan som på sätt Andersson likaledes uppgifvit var liggande framstupa i vattnet, hade tydligen endast en kort stund varit liggande därstädes; och vidtogs i anledning däraf nu upplifningsförsök å kvinnan hvilken tydligen var död, dock utan resultat. Kort därpå hade Blomgren aflägsnat sig från platsen, hvarför han icke hade någon kännedom om huru det sedan förfarits med kvinnan.

Liket förvaras fortfarande å stadens bårhus.

Ofvannämnde vedgårdsarbetaren Andersson-Ahlström har vidare uppgifvit, att han icke kunde ombesörja och bekosta sin aflidna hustrus begrafning emedan han saknade medel därtill.

Enligt bifogade frejdbetyg har nu aflidna hustrun Albertina Ahlström född den 10 juli 1846, kyrkoskrifven i Brännkyrka församling samt, såsom ofvan nämntsm boende i huset n:r 17 Esplanaden i Tellusborg.

Dödbevis, utfärdat af ofvannämnde doktor Drougge för aflidna hustrun Albertina Ahlström bifogas.

Esplanaden bytte sedermera namn till Tellusborgsvägen. Vid Esplanaden 17, där Albertina Ahlström bodde med sin man och sina barn 1917, låg fastigheten Tellusborg 275.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad