Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Drunkningsolycka vid Ågestabron 1914 - polisrapport

Den 27 juli drunknar den 26-årige jorbruksarbetaren Karl Josef Bommelin i sjön Magelungen vid Ågesta bro. Polisen rapporterar följande om olyckan:

Måndagen den 27 innevarande juli klockan 7:40 eftermiddagen meddelade arbetskarlen Axel Gunnar Andersson, hvilken bor och arbetar uti Cederbergs villa i Södertörns villasamhälle inom Brännkyrka församling, per telefon till distriktets polisstation, att en arbetskarl vid namn Karl Josef Bommelin, boende och anställd vid stället Vidjan i Huddinge socken af Stockholms län, kort därförut eller vid kl. 7-tiden em. i af starka drycker öfverlastat tillstånd, från en flottbro som leder över sjön Magelugnen vid Södertörns villasamhälle och benämns Ågesta bro, hoppat i nämnda sjö, samt, då han simmade sökt uppnå motsatta stranden, helt plötsligt gått till botten och drunknat.

Vidare meddelade Andersson, att draggning efter Bommelin omedelbart vidtagits af en del till platsen ankomna personer dock utan resultat.

Onsdagen den 29 dennes på morgonen meddelade å stället Sandsborg vid Enskede boende sysslomannen Vahlrot per telefon till distriktets polisstation, att ofvan nämnde genom drunkning omkomne arbetskarlen Bommelin under kvällen nästföregående dag, tisdagen den 28 dennes, vid af en morbroder till den drunknade, dödgräfvaren Karl Fredrik Bommelin, i sagda sjö företagen draggning, anträffats därstädes.

Liket, å hvilket några tecken till yttre våld icke kunde förmärkas, affördes kort därpå till stadens bårhus.

Vid den utredning som i anledning häraf hållits i saken, hafva följande personer blifvit hörda, därvid de hvar för sig berättat:

Ofvannämnde arbetskarlen Andersson: Måndagen den 27 dennes vid kl. 11-tiden fm, under det Andersson kommit gående å allmänna landsvägen från Södertörns villasamhälle för att begifva sig till Enskede, dit Andersson skulle gå för att uträtta ett ärende, hade han i närheten af Södertörn sammanträffat med å stället Vidjan i Huddinge socken af Stockholms län boende och anställde jordbruksarbetaren Axel Fredriksson, hvilken Andersson förut kände; och hade i Fredrikssons sällskap därvid befunnit sig här ofvan omnämnde och sedermera genom drunkning omkomne arbetskarlen Bommelin, hvilken däremot var för Andersson okänd, men hvilken skulle hafva varit kamrat med nämnde Fredriksson och boende å samma ställe som denne. Som Fredriksson och Bommelin nu uppgifvit att de skulle gå till staden, hade alla tre gjort sällskap till Enskede, där Andersson skilts från Fredriksson och Bommelin.

Sedermera vid kl. ½ 4-tiden em hade Andersson i Enskede ånyo sammanträffat med Bommelin, hvilken då varit ensam. Andersson och Bommelin, hvilka nu i sällskap uppehållit sig i Enskede, hade sedermera efter cirka ½ timmes förlopp därstädes äfven sammanträffat med Fredriksson, hvilken därvid varit något berusad af starka drycker, och hvilken då medhaft en liter brännvin. Af detta brännvin hade Fredriksson nu bjudit Andersson och Bommelin så mycket att Bommelin, äfvensom Fredriksson själf blifvit betydligt berusade. Andersson hade däremot icke förtärt mera af brännvinet än att han varit fullt nykter. Härefter hade alla tre i sällskap begifvit sig till Södertörn och sedan till Ågesta bro, hvilken bro Fredriksson och Bommelin skulle passera öfver sjön Magelugnen för att komma till sin bostad å stället Vidjan i Huddinge. Komna å sagda bro, cirka 20 meter från norra landet, hade Fredriksson helt oförmodat och under yttrande, ”nu hoppar jag i och simmar öfver här”, med kläderna på kastat sig i vattnet och börjat simma längs med bron i riktning mot södra landet.

Då Fredriksson sålunda summit cirka 30 à 40 meter, hade han stigit upp ur vattnet och satt sig på någon af de stockar som uppbära bron. Andersson hade nu tillsagt Fredriksson att denne icke vidare skulle begifva sig ned i vattnet, men hade Fredriksson då ånyo hoppat ned i vattnet och simmande begifvit sig af i riktning mot södra landet. Kort därpå och sedan Fredriksson kommit på långt afstånd därifrån, hade äfven Bommelin, hvilken i sitt berusade tillstånd nu varit gående å stockarna utanför brons vänstra sidoräck, yttrat att äfven han skulle hoppa i vattnet och simma öfver till södra landet; och hade Bommelin för detta ändamål ombedt Andersson att taga hand om Bommelins rock och hatt, som Bommelin nu afklädt sig. Då Andersson vägrat att taga hand om rocken och hatten, äfvensom flera gånger uppmanat Bommelin att icke begifva sig ut i vattnet, hade Bommelin kastat ifrån sig rocken och hatten på bron samt, under yttrande att han var ”styf” simmare, hoppat i vattnet och simmande längs med bron begifvit sig af i riktning mot södra landet. Kommen cirka 10 meter från platsen, hade Bommelin, utan att yttra något, helt plötsligt försvunnit i vattnet; och hade han sedan icke vidare synts till. Som Andersson icke var någon skicklig simmare hade han icke vågat hoppa ned i vattnet för söka rädda Bommelin; och hade Fredriksson, i anledning af [att] denne då befunnit sig nästan framme vid södra landet icke heller kunnat bispringa och hjälpa Bommelin. Kort därpå hade en del andra personer kommit tillstädes och genom draggning å olycksplatsen sökt anträffa Bommelin, men hade detta icke lyckats.

Påföljande dag, Tisdagen den 28 dennes på kvällen hade Andersson i sälskap med ofvannämnde dödgräfvaren Bommelin och två af dennes arbetskamrater företagit draggning på platsen, därvid de vid klockan ½ 11-tiden, äfven lyckats anträffa den drunknades lik, som var liggande på cirka 15 fots djupt vatten och på cirka 2 a 3 meters afstånd från bron.

På särskild fråga förklarade Andersson, att det berusade tillstånd i hvilket Bommelin vid tillfället befann sig sannolikt var orsaken till att han gick till bottnen och omkom.

Studeranden Olof Hellstedt, boende å Ågesta gård i Huddinge socken af Stockholms län: Måndagen den 27 dennes vid klockan 7-tiden eftermiddagen, då Hellstedt på en velociped kommit åkande till Ågesta bro för att begifva sig till Södertörns järnvägsstation, hade han å sagda bro, i närheten af dess norra ände, fått se två för honom okända män uppehålla sig därstädes, hvarjämte en tredje likaledes för Hellstedt okänd man, därvid, med kläderna på, simmande uppehållit sig i sjön i närheten af sagda bro. Af de två på bron sig uppehållande männen hade den [ena] befunnits vara i hög grad öfverlastad af starka drycker. Kort därpå hade den i vattnet sig uppehållande mannen äfven kommit upp på bron, därvid Hellstedt funnit att äfven denne var i hög grad öfverlastad af starka drycker.

Sistnämnde person hade emellertid kort därpå åter hoppat i vattnet och simmande begifvit sig af i riktning mot södra landet, därvid de två på bron sig uppehållande männen genom att gå på bron, följt efter i samma rickning. Hellstedt, hvilken nu aflägsnat sig från platsen och begifvit sig till Södertörns järnvägsstation, hade i anledning däraf icke någon kännedom om huru det redan tillgått, men hade han kort därpå under återvägen från järnvägsstationen mött den ena af de två ofvannämnde på [bron] sig uppehållande männen hvilken därvid omtalat att den person som nyss förut i hans sälskap uppehållit sig på bron äfven hoppat i sjön och därvid omkommit genom drunkning.

12-åriga Märta Pettersson, boende hos sina föräldrar i den s.k. brovaktsstugan vid Ågesta bro: Hon hade vid angivet tillfälle sett tre för henne okända män, af hvilka två voro i hög grad berusade af starka drycker, uppehålla sig å Ågesta bros norra del. Kort därpå hade hon fått se att den ena af de två berusade männen, med kläderna på, kastat sig i vattnet och simmande begifvit sig af i riktning mot södra landet. Efter det sagde person någon stund uppehållit sig i vattnet, hade han åter begifvit sig upp på bron, där de två andra i sälskapet fortfarande uppehållo sig. Den ur vattnet uppkomna mannen hade nu emellertid nu endast en kort stund uppehållit sig på bron, hvarpå han ånyo hoppat i vattnet och simmande begifvit sig af i riktning mot södra landet. Efter någon stund hade äfven den andre på bron sig uppehållande berusade mannen, det oaktat han af sin kamrat flera gånger blifvit uppmanad att stanna kvar på bron, med kläderna på hoppat i sjön och simmande begifvit sig af i riktning mot södra landet. Han hade emellertid därvid endast hunnit ett kort stycke, då han helt plötsligt försvunnit i vattnet; och hade han sedan icke vidare synts till.

Ofvannämnde dödgräfvaren Bommelin, boende å stället Sandsborg vid Enskede:  Han hade tisdagen den 28 dennes på kvällen, sedan han erhållit kännedom om att hans ofvanämnde systerson genom drunkning omkommit i sjön Magelugnen, i sällskap med två sina arbetskamrater samt förenämnde arbetskarlen Andersson begifvit sig till olycksplatsen för att därstädes genom draggning söka anträffa den drunknades lik. Vid klockan ½ 11-tiden på kvällen hade detta äfven lyckats; och hade liket därvid varit liggande i nämnda sjö, som därstädes är cirka 400 meter bred, på omkring 15 fots djupt vatten samt på cirka 2 á 3 meters afstånd från bron.

Huru det vid olyckstillfället tillgått hade dödgräfvaren Bommelin icke någon kännedom om, men vore det troligt, att den omkomne, hvilken i lifstiden fört ett supigt och oordentligt lefnadssätt, under det han uppehållit sig i vattnet råkat få något krampanfall, enär likets armar vid anträffandet af liket syntes hafva en kramaktig ställning.

Ogifta Augusta Lovisa Bommelin, som bor i huset nr 60 vid Döbelnsgatan 1 trappa upp öfver gården, och som är moder till nu aflidne arbetskarlen Karl Gustaf Bommelin har uppgifvit, att sonen sedan flera år tillbaka fördt ett supigt samt kringflackande och oordentligt lefnadssätt, hvarför ogifta Bommelin icke haft någon kännedom om var sonen under senaste tiden uppehållit sig.

Vidare uppgaf ogifte Bommelin, att hon icke kunde ombesörja och bekosta begrafningen, enär hon saknade medel därtill.

Liket förvaras fortfarande i stadens bårhus.

Enligt närlagda prestbetyg var den aflidna arbetskarlen Karl Josef Bommelin född den 23 september 1887, ogift samt kyrkoskrifven i härvarande Johannes församling.

Den 1 augusti kommer följande beslut enligt rapporten:

Föreståndaren för stadens böcker beordras låta på stadens bekostnad begrafva liket.

Den gamla pontonbron Ågesta bro låg där Ågestabron senare byggdes.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad