Text
Författare: Borg, Elsa (1826-1909). Stockholms stadsarkiv

Elsa Borg prisar Gud efter inkomstbringande välgörenhetsfest – brev till Thekla Wadström

Elsa Dionysia Borg var en kvinna som var övertygad om att bibeln och dess ord skulle kunna hjälpa människor som av någon anledning hamnat snett i tillvaron. Hon startade ett bibelkvinnohem i Vita Bergen. Där fick kvinnor som hamnat i svårigheter utbildning om bibelns lära. Elsa Borg öppnade också ett hem för prostituerade kvinnor eftersom behovet var så stort.

För att finansiera verksamheten ordnade Borg och hennes vänner ofta olika insamlingar och välgörenhetsarrangemang. Här skriver hon till sin vän Thekla Wadström om en insamlingsfest de haft i december 1888. Brevet renskrivet:

28 Skånegatan 9.12.88.

Älskade Thecla!

Herren vare tack för sin osägliga gåfva!

Det är ett under att tänka på vår fest-dag i fredags! O, huru stort att få tillhöra och tjena en sådan Gud. Och ända sedan har Hans fotspår drupit af fetma! Hans bönhörelser äro så outsägligt många och stora.

Fru Berglund, som skänkte det virkade täcket, som ej gick åt, har sjelf köpt igen det för 25 kr. Vi ha äfven utsigt att få sälja Fjellstedts bibelverk! Brutto behållningen, jemte de skänkta 100 kr, uppgår nu till 2049 kr. 16 öre och några öre tillkommer säkert så kunna säga 2050 kronor! Nog är Herren värd att hafva ära och pris. Då Afrikas del aftagits samt till material m. m. blir netto behållningen för hemmen 1797 kronor 10 öre, som ännu kan ökas!!

Innerlig tack, älskade Thecla, för din trofasta hjelp! O, huru stort få vara med om att mottaga Guds välsignelser så underligen stort! Han smorde alla med glädjens olja och det gick verkligen frivilligt! Våra flickor äro så glada och hvar och en har att förtälja om särskildta bönhörelser! Herren vare pris och tack för allt! Gud välsigne dig och de dina! Han vedergälle dig dubbelt. Helsa din man hjertligt. Innerlig helsning från oss alla!

I kärleken tillgifvet

Elsa Borg

I marginalen har Elsa Borg lagt till:

Jag har bett Jesus stärka dig! Han välsigne vår jul!

Dessutom har någon på framsidan skrivit en hälsning med hänvisning till en psalm:

Ps. 103 En innerlig helsning! Tacken Herren, ty Han är god och hans nåd varar evinnerligen! Lofsång höfves oss! – Tack för all kärlek! Guds, vår Guds välsignelse hvila öfver oss! I Jesus en ring lem H. L.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad