Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Män i Bellmandräkt genomför karnevaltåg trots polisens avslag - polisrapport 1914

Den 23 juli 1914 hade Nils Björkman, ordförande i föreningen Folkets hus i Enskede, sökt tillstånd om att få genomföra ett karnevaltåg med sång, musik och Bellmandräkter runt om i Enskede. Ansökan avslogs av polisen, men trots det genomfördes ett mindre tåg tre dagar senare. Rapporten renskriven:

Tisdagen den 28 juli 1914

Konstapeln N: 554 Josua Emanuel Blomkvist har rapporterat, att cirka ett 10-tal manspersoner, iklädda s.k. Bellmsansdräkter, söndagen den 26 innevarande juli klockan 4.20 e.m., utan att därtill hafva erhållit tillstånd, under sång kommit tågande på två led å Källvägen i Enskede samt fortsatt in på Sockenvägen och vidare till Enskede folkpark, därvid ett 20-tal personer gått dels framför och dels bakefter tåget.

Bokbinderiarbetaren Nils Rudolf Agaton Björman, hvilken är ordförande uti föreningen folkets hus i Enskede, och vilken vid tillfället medföljt tåget, har i anledning däraf hörts i saken, därvid han uppgifvit, att personerna ifråga som vid tillfället voro iklädda s.k. Bellmandräkter, och som voro 12 till antalet samt tillhörande Stockholms arbetaresångförening, voro af styrelsen för föreningen folkets hus i Enskede engagerade att sagda dag på eftermiddagen uti Enskede folkpark utföra sång. I och för detta ändamål hade sagda personer nyss förut i nämnda folkets hus vid Källvägen i Enskede fått ikläda sig de ofvannämnda Bellmandräkterna, hvarefter de, gående i ”klump”, begifvit sig till Enskede folkpark, därvid de passerat Källvägen till Sockenvägen och vidare till folkparken; och hade sångarne därunder, dock icke hela vägen, uppstämt en sång.

Björkman, hvilken förklarade sig ensam vara ansvarig för det skedda, uppgaf vidare att sångarne först vid framkomsten till ingången till Enskede folkpark ordnat sig på två led och därpå marscherat in i folkparken.

Det torde böra tilläggas, att styrelsen för Enskede folkpark, som genom sin ordförande ofvannämnde Björkman hos Öfverståthållareämbetet för polisärenden genom skriftlig ansökning anhållit om tillstånd att söndagen den 26 dennes kl. 3 e.m. få å olika vägar i Enskede anordna ett mindre s.k. karnevaltåg, icke erhöll tillstånd därtill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad