Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Klagomål på danstillställningarna i Enskede folkpark - polisrapport 1914

1912 hade ett Folkets hus kommit till stånd i Enskede och sommaren 1914 öppnade även en Folkets park strax sydväst om villaområdet i Gamla Enskede. Där anordnades dans och enligt den här rapporten lockades så många som 2000 ungdomar dit på helgerna. Flera Enskedebor är missnöjda med oväsendet och stojet.

Polisrapporten renskriven (rapporten finns i polisens rapportbok och de bifogade dokument som hänvisas till i texten finns inte med där):

Uti bifogade till Öfverståthållareämbetet ingifna skrifvelse, hvilken remitterats till 10 polisdistriktet för yttrande, hafva 48 i Enskede boende personer, huvudsakligen villaägare, anfördt klagomål öfver tillställningarne i Enskede folkpark under framhållande af bland annat att musiken och ovesendet från folkparken på söndagseftermiddagarna är störande för jordfästningarna å Södra begrafningsplatsen samt att folkparken vanligen hvarje söndag besökes af cirka 2000 personer öfvervägande söderbor s. k. söderamerikanare, hvilka på kvällarna sedan dansen klockan 11 upphört drifva i stora hoper genom Enskede samhället, därvid, i brist af nödig polisbevakning, samhällets innebyggare, som offrat tid och pengar för att få lefva i en tyst omgifning, äro prisgifna åt nämnda folkkategoris godtycke; och hafva klagandena uppställt den frågan, huruvida en offentlig dansbana ur moralisk synpunkt kunde anses lämplig för ett samhälle med så mycket barn och ungdom.

Klagandena hafva genom nämnda skrifvelse anhållit att tillståndet till folkpark och offentlig dansbana måtte upphäfvas.

Sedermera hafva till undertecknad inkommit bifogade fyra klagoskrifter i samma sak, däribland två från till den förstnämnda klagoskriften sig antecknade personer, nämligen läraren Albin Danielsson och villaägaren E. Eklund; och hafva klagandena i en af de fyra nyssnämnda skrifvelserna förklarat sig anse, att ifrågavarande nöjesplats icke tillkommit till följd af något önskemål från det stora flertalet af innevånarna i Enskede.

I anledning häraf får undertecknad vördsamt anföra följande:

Efter ansökning af Föreningen Folkets hus i Enskede genom Nils Adolf Larsson och Rickard Modigh meddelade Öfverståthållareämbetet genom resolution af den 27 nästlidna maj tillstånd för sökanden att tills vidare intill den 1 augusti 1914 uti ifrågavarande s. k. folkpark, som är belägen i en skogsbacke sydvest om stadsplaneområdet n:r 1 i Enskede å lördagarne från klockan 7 till 11 eftermiddagen anordna dans och folklekar.

Som det kunde misstänkas att ifrågavarande tillställningar icke vore ett Enskedebefolkningens verkliga önskemål hemställde undertecknad uti yttranderapport den 27 nästlidne aprill öfver af samme sökande ingifna ansökning om platsens godkännande såsom folkpark måtte infordras från Enskede kommunalförening. Uti sedermera till Öfverståthållareämbetet afgifvet utlåtande lär kommunalföreningen hafva förklarat sig intet hafva att erindra emot bifall till ansökningen.

Vid påvisande af detta förhållande för vissa af klagandena, hafva dessa meddelat, att ärendet icke blifvit lojalt behandlat af kommunalföreningen, i det att kallelse till sammanträdet gjorts mycket knapphändigt och ofullständigt, hvilket haft till följd, att endast ett fåtal af dem som varit emot folkparkens anordnande haft kännedom om saken och kommit tillstädes; och hade på yrkande af någon af dessa om frågans bordläggning till ett senare sammanträde och nykallelse med frågans tydliga angifvande, af ordföranden det som lämnats, att ärendet vore mycket brådskande samt måste afgöras samma kväll, hvilket äfven skedde.

Klagandenas anföranden hvars sanningsenlighet icke synas böra betviflas måste anses fullt berättigade. Det är alldeles uppenbart att ordningsälskande personer hvilka för att vinna lugn och ro, förskaffat sig egendom i Enskede eller eljest bosatt sig därstädes icke bora finna sig uti på ifrågavarande sätt vållade störningar och obehag samt kanske äfven skadegörelse å egendom, detta så mycket mindre, som tillställningarne ifråga, med stöd af hvad som nu framkommit, tydligen icke kunna anses såsom något Enskedebefolkningens önskemål, utan istället blott tillgodose enskild sammanslutnings önskningar och, som det synes hafva tillkommit i vinningssyfte.

Visserligen hafva på platsen tjänstgörande polisman icke förmärkt några nämnvärda oordningar eller störningar, men torde detta kunna förklaras med att polisbevakningen upphör klockan 12 på natten och att polismännen sålunda icke varit i tillfälle att iaktaga, hvad som därefter tilldragit sig.

Folkparken står i direkt sammanhang med skogen och är det alldeles påtagligt att ungdommar af begge könen efter dansens slut begifva sig in i skogen samt uppehålla sig där en eller flera timmar hvarefter de på natten återvända genom Enskedesamhället till staden.

Flera af klaganden hafva till undertecknad muntligen påvisat, att den å dansbanan förekommande dansen icke är att härföra till anständig dans, utan består af liderliga rörelser med kroppen och bör betraktas såsom osedlig och amoraliserande.

Det torde emellertid kunna förmodas att platsen talrikast besökes på grund af danstillställningar och att därest dessa upphöra platsen skulle blifva ganska fåtaligt besökt af ungdommar från standens utkanter samt klagomål öfver genom folkparken förorsakade störningar därigenom betydligt förminskades eller möjligen upphöra.

Särskild yttranderapport öfver hos Öfverståthållareämbetet sökt förnyat tillstånd till danstillställningar m.m. i Enskede folkpark från och med den 2 nästinstundande augusti ingifves denna dag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad