Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gustaf Edgren stämningsansökan gentemot hustrun Anne Charlotte Leffler 1889

I knappt sjutton år var författarinnan Anne Charlotte Leffler gift med en herre vid namn Gustaf Edgren. Äktenskapet mellan de två var barnlöst och med tiden också kärlekslöst.

Edgren, som var vice häradshövding och tjänsteman inom Stockholms polisväsen, uppmuntrade aldrig Lefflers författarskap. 1888 under en resa till Italien träffade Leffler den italienska matematikern Pasquale del Pezzo och blev störtförälskad. Redan samma år begärde Anne Charlotte skilsmässa från Gustaf.

Dokumentet till höger är en kopia av den stämningsansökan Stockholms Rådhusrätt och Gustaf Edgren den 12 januari 1889 utfärdade gentemot Anne Charlotte. I stämningsansökan uppmanas Anne Charlotte att personligen infinna sig i Stockholm för att där inför rätten upplösa sitt äktenskap med Gustaf.

Stämningsansökan mottogs av Ann Charlotte den 18 januari nere i Neapel i Italien.

Ett utdrag ur stämningsansökan i renskriven form följer här:

 "Som min hustru Anne Charlotte Edgren född Leffler af onsdska och motvilja öfvergifvit och förlupit mig samt farit utrikes i uppsåt att ej mera blifva och bo med mig, får jag härmed anhålla om laga kallelse och stämning å min bemälde hustru under yrkande att Rådstufvu Rätten måtto i förmågo af 13 kapitlet 4§ GifermålsBalken döma till skillnad i äktenskapet oss emellan. Stockholm 2. 12 januari 1889

G. Edgren
"

Då rättegången uppe i Stockholm väl kom igång i februari 1889 fanns Anne Charlotte inte på plats utan representerades istället av sin bror, den berömda matematikern Gösta Mittag-Leffler. Utslag i målet kom den 12 februari och löd att äktenskapet mellan Gustaf och Anne Charlotte nu skulle anses vara upplöst.

1890 ingick Anne Charlotte äktenskap med Pasquale del Pezzo. Med honom var hon gift fram till sin död 1892.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad