Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Emelie Augusta Noréen - Skrivövning om ”Anthropologi” 1839

1839 var Emelie Augusta Noréen student på Wallinska flickskolan i Gamla stan. Intill går det att ta del av ett utdrag från en av fröken Noréens övningar i s.k. skönskrivning. Ämnet för övningen, som primärt var till för att träna elevens skrivstil, var "anthropologi".

Det är okänt vem författaren är bakom den avhandling om "anthropologi" som Noréen skrivit av. I Wallinska skolans arkiv finns två närmast identiska skrivövningar på samma ämne författade av eleverna Augusta Folcker och Emeli Krieger.

Inledningen på just Noréens skrivövning i renskrivet format följer här:

 "Människan är den förnämsta af alla varelser på jorden. Hon är skapelsens blomma, naturens herre och Guds egen afbild.

En växt frodas endast, då hon får vara innom en viss trakt af jorden. Sammanlunda trifves ett djur allenast i ett visst klimat. Växt och djur förvtvina, om de flyttas till ett annat luftstreck. Men menniskan är så lycklig danad, att hon kan lefva i alla trakter på jorden. Men ehuru menniskorna kunna uthärda alla klimater, så trifvas dock de bäst, som bo i det milda jordbältet.

Alla dessa öfver jorden utspridda menniskor anses vara ett tusende millioner. I allmänhet räknadt antages menniskolifvet fortfara i trettiotre år. Inom trettio år dör sålunda hela menniskoslägtet ut och ett nytt slägte födes. Därfär dö årligen trettio millioner menniskor, eller ungefär en menniska i sekunden.

Då menniskorna bo i så olika klimater, måste de naturligtvis vara mycket olika. Man har derföre indelat dem i sex racer, hvilka vi likväl icke här beskrifva, emedan vi redan hafva läst om dem i den fysiska geografien.

Men menniskan må vara af hvad race, som helst, så består hon alltid af tvenne beståndsdelar neml: Kropp och Själ. Kroppen är menniskans synliga del och Själen den osynliga. Derföre delas Anthropologien eller Läran om menniskan i tvenne delar Somatologien eller Läran om menniskokroppen och Pyskologien eller läran om menniskosjälen". 

Wallinska skolan, belägen på Stora Nygatan 20, var en av Stockholms och Sveriges första regelrätt flickskolor. Grundats hade den gjorts 1831 av historikern Anders Fryxell och prästmannen Johan Olof Wallin.

Liksom merparten av skolans elever tillhörde Emelie Augusta Noréen, född 1820, borgarklassen. Hennes far hette Daniel Noréen och var kapten vid Värmlands regemente och tullinspektör vid Roslagstull. Hennes mor tillhörde släkten Geijer. 

Efter avslutade studier på Wallinska skolan ingick Noréen 1845 äktenskap med James Haarlef Haasum, överste och f.d. guvernör över den svenska kolonin på S:t Barthélemy i Västindien. Dog gjorde hon först 1890.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad