Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

GRAVFÄLTET VID GLIA

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Gravfältet här vid Glia (RAÄ 39) är från yngre järnålder och har använts från 500-talets mitt e. Kr. till 1000-talets mitt. I samband med att Bromma flygfält skulle byggas i mitten av 1930-talet röjdes gravfältet fram. 61 gravar påträffades och av dem undersöktes 16. 1999 återfann Stockholms Stadsmuseum drygt 40 gravar vid en återställning av det då skadade gravfältet.

Invigning av skylten 25 oktober 2012
Invigning av skylten 25 oktober 2012. Fotograf Barbro Århem

Brommas märkligaste grav, en s.k. ”treudd” med insvängda sidor, finns på gravfältet. Endast två ytterligare - dock mindre - treuddar finns i Bromma. De är belägna på gravfältet Komötet, nära Norra Ängby skola. Treuddar är speciella och anses ha en särskild betydelse. De påträffas ibland på gravfält från denna tid.

Vid Glia gravfält finns både brand- och skelettgravar. Under större delen av yngre järnåldern brändes den döde på bål. De brända benen begravdes tillsammans med eventuella gravgåvor oftast i en rund stensättning som är den vanligaste gravformen här. I de undersökta gravarna har flera fina föremål framkommit vilka hört till klädedräkten t. ex. spännen, en nål och en bältessölja, några med silverdetaljer. Dessutom har spelbrickor och en eldslagningssten påträffats.

I slutet av järnåldern, under senare delen av vikingatiden, blev det vanligare att begrava de döda utan att bränna dem. I en rikt utrustad skelettgrav från denna tid fanns bl.a. en järnkniv med silvertråd lindad om skaftet samt en pung med en hornkam och ett silvermynt från mellersta Tyskland präglat mellan år en 1023 – 1036.

Gravfältet har använts av bönder i Glia by. Byn låg på platsen för flygfältet. Glia by fanns från 500-talet fram till slutet av 1700-talet! Ett förhistoriskt hus har grävts ut och Glia historiska bytomt totalundersöktes också i samband med flygfältsbygget. Fynd gjordes av bl.a. 10 mynt från 1400-talet till 1763. Stadsmuseet påträffade 1997 ytterligare härdar från det förhistoriska Glia och en löpare till en handkvarn.

Vägen som går längs södra delen av gravfältet är den gamla landsvägen mellan Ulvsunda och Bromma kyrka. Den kan möjligen vara betydligt äldre och ha bundit samman flera av de förhistoriska gårdarna bl.a. Ulvsunda, Linta och Glia.

Nordöst om gravfältet, på krönet av en moränrygg, ligger en oval stensättning (RAÄ 87). Den är troligen äldre än gravfältet och kan vara från bronsålder/äldre järnålder.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad