Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den dödsdömde Eric Brahes instruktioner till sin son Pehr 1756

Den 23 juli 1756 blev greve Eric Brahe halshuggen på Riddarholmstorget för sin inblandning i kungaparet Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas misslyckade statskuppsförsök samma år.

Under sin fängelsevistelse innan avrättningen hann Eric Brahe med att författa en särskilt ”instruction” till sin tioårige son Pehr.

I instruktionen, som senare publicerades och trycktes, ger Eric Brahe i sexton punkter sin son råd om hur denne bör leva sitt liv.    

Eric Brahes instruktioner i sin helhet går att läsa intill. Ett utdrag, punkt 11, följer här:

11:O. För aldrig större stat, än du kan behöfwa; låna aldrig större penninge-summor åt någon, än at du ej må skadas till ditt wälstånd, om det ej blir betalt; ty oaktadt alla fagra ord, så lånar man sin wän, men kräfwer sin owän. Gå aldrig i borgen för någon".

Uppdaterad