Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Långbrogårdsparken

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt i parken. Skylten invigdes den15 maj 2012)

Välkommen till Långbrogårdsparken. Du står nu i det som tidigare var fruktträdgården tillhörande Långbro gård. Förutom fruktträdgården har gården haft flera större nyttoodlingar och beteshagar. Här finns det också rester av en engelsk park.

Fruktträdgården har haft odlingar sedan slutet av 1600-talet. Den var ordnad med raka gångar och fyrkantiga odlingskvarter för fruktträden ända fram till 1800-talets slut, då dåvarande ägare Långbrokungen" Alfred Söderlund lät göra om den. Fruktträden fick stå kvar och fortsätta att ge skörd, men odlingskvarteren lades om till rundade gräsytor kring vilka gångarna slingrade sig. En trädrad av askar kantar parken utmed Långbrovägen. Askarna är drygt 250 år gamla och har förut varit hamlade (beskurna). Förutom parkens fruktträd finns det gamla intressanta lökväxter. På våren och sommaren kan man se stora bestämd av vårkrokus, vildtulpan och krollilja.

Parken är uppskattad av besökare och de gamla träden är en viktig miljö för fåglar, fladdermöss, insekter och svampar. Under 2011 har fruktträdgården rustats upp med ambitionen att knyta an till den tidigare anläggningen. Området har röjts på träd och buskage, nya gångvägar är utlagda och fruktträd och buskrosor har planterats. Askarna i allén är återhamlade. Parken ägs idag av Stockholms stad och förvaltas av Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Parken är en ömtålig och skyddsvärd miljö. Var rädd om markfloran genom att gå på gångarna, plocka inga blommor och bryt inga grenar.

Hunden hålls kopplad.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Uppdaterad