Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Artillerikyrkogården

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

På denna begravningsplats har ca 4000 personer tillhöriga Kunglig Svea artilleriregementes församling begravts. Ett 60- tal gravstenar, av vilka flera är ståtliga gravmonument, finns kvar som kulturhistoriska minnesmärken från 1800-talet.

Begravningsplatsen användes redan på 1730-talet och kallades då för Laboratoriekyrkogården. Namnet kommer efter den laboratorieanläggning som på 1700-talet legat ungefär där Radio- och TV-husen uppfördes.

Under mitten av 1700-talet begravdes här ca 70-80 personer per år. Kyrkogården invigdes officiellt under senare delen av 1800-talet och slutades användas omkring 1900. De allra flesta som begravts här var knutna till Kunglig Svea Artilleriregemente, som enligt tidens sed bildade en egen kyrkoförsamling.

Här ligger officerare, manskap, hantverkare, ibland också deras fruar, söner och döttrar dödsorsaken är enligt Artilleriförsamlingens handlingar ofta tuberkulos, difteri och lunginflammation.

Av de artillerister som ligger begravda här har många utmärkt sig för mod och skicklighet i de svenska krigen under 1700- och 1800-talet. Som exempel kan nämnas majoren CJ Schultz, som deltog i striderna i Finland 1788-90. Majoren, riddaren E af Klerckers och översten, friherren F Ehrensvärd deltog i krigen i Tyskland och Norge 1813-14. Den på sin tid mycket populäre kommendanten i Stockholm, översten, kommendören, greve G E Taube, var även adjutant hos Oscar I och Karl XV. Generalmajoren P Schröderstjerna kämpade i Finland 1789-90 och 1808-09.

Länsstyrelsen har den 3I januari 1997 beslutat att Artillerikyrkogården skall betraktas som fornlämning och vara skyddad mot ingrepp och exploatering (Raä 204). Artillerikyrkogården är ett registrerat garnisonsminne (Regnr 1).

Svenska staten äger begravningsplatsen. Sveriges Radio Förvaltnings AB ansvarar för bl a. vegetationsvård av gräsmattor och gångar. Artillerikyrkogårdens vårdgrupp sköter själva gravvårdarna enligt vårdplan. Föreningen för garnisonsminnen i Huvudstadsområdet utövar tillsyn på uppdrag av Garnisonschefen.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad