Läs skylten
Text

Nobels spränggropar

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Alfred Nobel köpte 1865 Vintervikens gård för att på platsen anlägga Nitroglycerin AB:s explosiva tillverkning av nitroglycerin.

I ansökan om att anlägga fabriken beskrevs Vinterviken som ”belägen i en smal dalgång, omgifven av höga skogbeväxta berg så att icke ens någon annan bebyggd lägenhet synes, och fastän läget är vid Mälarens strand är dock segelleden mycket aflägsen - liksom fallet är med allmän landsväg”.

Under första året tillverkades vid fabriken 16 000 kg nitroglycerin så kallad sprängolja. Merparten användes till tunnelbygget genom Katarinaberget. Nobels epokgörande uppfinning av dynamiten 1866, gjorde att sprängämnet överfördes i fast form och blev mer lätthanterligt.

Efter svåra spränglyckor 1868 och 1874 återuppbyggdes fabriken. Den farliga tillverkningen av nitroglycerinets olika moment förlades på den södra udden. Varje moment fick sin egen byggnad som delvis sprängdes in i berget och omgärdades av skyddsvallar, de så kallade spränggroparna.

Nobels spränggropar från 1870-talet blev lagskyddad fornlämning 1995.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alfred Nobel och Nitroglycerinaktiebolaget

Alfred Nobel och Nitroglycerinaktiebolaget

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

Vinterviken när den var som mest explosiv

Vinterviken när den var som mest explosiv