Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Husby gravfält

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Husby gravfält har cirka 40 synliga gravar från yngre järnålder 550-1050 e Kr. Gravarna syns som övertorvade förhöjningar i markytan och utgörs av 4 större högar, 35 runda stensättningar och en treudd. Ingen av gravarna är undersökt.

Den döde brändes vanligen på bål, varefter graven byggdes på platsen för bålet. Tillsammans med de brända benen påträffas vid utgrävning ofta personliga tillhörigheter som till exempel glaspärlor, spännen, hängen, keramik och redskap.

Under vikingatiden (800-1050 e Kr) började kristna föreställningar påverka gravskicket. Det blev vanligare att begrava den döde obränd och enligt kristen sed slutade man också att ge gravgåvor. När kristendomen infördes i Sverige vid 1000-talets slut övergavs de gamla gravfälten och man började istället begrava de döda vid kyrkorna.

Norr om gravfältet går den gamla vägen till Akalla by. På ömse sidor om vägen finns en rest sten och en runsten. På runstenen står ”Björn lät resa denna sten efter sin broder …-sten. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Visäte ristade”. Runristaren Visäte, som även utfört flera andra av Spångas runstenar, var verksam under den senare delen av 1000-talet.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad