Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Gravfältet i naturreservatet Kyrksjölöten och Ryssmuren

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här i naturreservatet Kyrksjölöten ser du ett gårdsgravfält från järnåldern (RAÄ 41). Genom gravfältet går den så kallade ”Ryssmuren” ca 1100 meter söderut genom Nockebyhov och vidare väster om Åkeshovs slott.

”Ryssmurens” ålder och funktion är okänd. Den skall dock inte förknippas med ryska krigsfångar, som muntlig tradition påstår. Kanske är muren från 1700-talet och byggdes för att inhägna boskap på Åkeshovs säteri.

Gravfältet har 30 järnåldersgravar, varav 5 är så kallade högar och 25 är stensättningar. Stensättningarna har olika form, 16 är runda, 8 är rektangulära och en är kvadratisk. De flesta högarna ligger i gravfältets sydvästra del. De fyrsidiga stensättningarna ligger huvudsakligen i den höglänta östra delen som kan ha sitt ursprung i äldre järnåldern (500 f.Kr.-550 e.Kr.). Längst i öster på gravfältet finns den äldsta graven med ett stort stenblock i mitten, en mittblocksgrav.

De flesta gravarna är troligen brandgravar. Den döde brändes på bål innan begravningen. Grav nr 2 på gravfältskartan undersöktes 1942 och då framkom ett brandlager med två lerkärl som innehöll brända ben.

Mellan kärlen låg ett starkt rostskadat smycke, en halsring av järn, försedd med flera mindre ringar. Efter undersökningen återställdes graven.

De begravda människorna på gravfältet bör ha bott i närheten, troligen på platsen för den medeltida bondbyn Nockeby med anor från järnåldern.

Bebyggelsen till Nockeby bör ha legat på höjden vid korsningen Stolpevägen/Rökstensvägen, men inga spår har påträffats än.

Längs Runsavägen, sydöst om gravfältet, hittades flera fynd i samband med att området bebyggdes i början av 1930-talet. Sannolikt kommer de från gravar som kan ha tillhört gravfältet. Vid undersökning påträffades bl.a. ett kranium, brända ben och ett järnsvärd. Svärdet hade spår av silverinläggning på fästet och ett ingraverat kryss på svärdsknappens undersida.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseets skyltar finns i första hand vid fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden samt vid vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad