Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Gravfältet vid Lillsjön

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

På höjden här ovanför promenadvägen finns ett gravfält från yngre järnålder, ca 400-1050 e Kr (RAÄ 6 i Bromma). Det består av 15 registrerade gravar, varav 1 en hög och 14 runda stensättningar. Strax söder om gravfältet finns ytterligare två gravar. Den ena är en rund stensättning, som ligger sydost om Lillsjön strax öster om ett hus i parken (RAÄ 7 i Bromma, nr 8 på kartan). I koloniområdet däremellan ligger en hög (RAÄ 8 i Bromma, nr 7 på kartan), som kallas ”Björns hög” efter namnet Björn på en runsten som påträffats väster om Lillsjön.

Gravarna är s k brandgravar, vilket innebär att de döda bränts på bål innan de begravdes. Gravfältet och de två gravarna kan tidigare ha utgjort ett sammanhängande gravfält som hört till den yngre järnåldersgård, som troligen låg där Ulvsunda slott nu är beläget.

De medeltida gårdsägarna där hette under ett par århundraden Björn, Björnsson och Björnsdotter. Runt Lillsjön fanns under yngre järnålder - förutom Ulvsunda - även gårdarna Linta, Riksby och Nora. Sjön var då betydligt större och kunde nås från Mälaren via en bred och seglingsbar vattenled.

När den närliggande villabebyggelsen tillkom i början av 1900-talet, tycks många gravar ha försvunnit. Det finns enstaka noteringar om fynd från förhistorisk tid.

På Lövåsbacken fanns en stor skeppssättning, en med resta stenar skeppsformad grav, som påträffades av Richard Dybeck på 1800-talet. Den ska ha varit ca 15 meter lång, men övertäcktes av en hög vägbank, när Lillsjönäsvägen byggdes. Det närliggande kvarteret har fått namnet Skeppssättningen och ligger, där Lillsjönäsvägen svänger mot öster.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseets skyltar finns i första hand vid fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden samt vid vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad