Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Gravfältet i Björklunds hage

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

På ömse sidor om Bällstavägen i Björklunds hage ligger detta gravfält från järnåldern, ca 500 f Kr – 1050 e Kr. Här finns 68 gravar, bl a 11 högar och 46 runda stensättningar. Dessutom finns enstaka ovala, rektangulära, kvadratiska och triangulära stensättningar. Gravfältet har många och delvis tydliga gravar med synliga konstruktionsdetaljer som kantkedjor, en yttre begränsning av lagda stenar.

Gravarna är brandgravar, dvs de döda har bränts på bål. Därefter har benen samlats ihop och lagts i en kruka eller träask, ibland med någon personlig gravgåva. Över detta har jord och sten lagts. Dessa gravar kallas stensättningar vilka främst innehåller sten eller högar som främst innehåller jord och oftast är något högre. En av gravarna, nr 8, undersöktes 1939. I graven fanns ett brandlager, skärvor från ett lerkärl och några järnspikar.

Bällstavägen har samma sträckning som en gammal väg som gick från Bällsta bro till ett färjeläge vid Tyska Botten. Vägen anlades omkring 1675 och drogs fram tvärs över gravfältet, vilket troligen förstörde några av gravarna. Gravfältet har hört till den eller de järnåldersgårdar, som kan ha legat på platsen för nuvarande Stora Ängby slott.

Inom gravfältet, ca 100 m öster om Bällstavägen, finns en sentida ristning på en häll. Den innehåller ett cirkelornament, en ofullständig människofigur och bokstäverna IOGT. Det senare har koppling till det nu rivna torpet Björklund intill Bällstavägen där en terrass och en trappa finns kvar på gravfältets norra sida. Torpet, byggt i slutet av 1700-talet, var en tid samlingslokal för NTO (Nationaltemplarorden), en nykterhetsorganisation vid sidan av IOGT (International Order of Good Templars).

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseets skyltar finns i första hand vid fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden samt vid vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad