Text
Författare: Torbiörnsson, Teofil. Stockholms stadsarkiv

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1881

Stockholmsläkaren och samhällsdebattören Anton Nyström var en känd gudsförnekare. Han propagerade i flera skrifter bl.a. för att stat och kyrka skulle skiljas åt och att kristendomsundervisningen i skolorna skulle avskaffas - han menade att samhället borde sekulariseras.

Den varmt kristne Teofil Torbiörnsson är därför orolig för Doktor Nyströms själ. I det här brevet försöker han övertale den trolöse "syndaren" att åter vända sig till "Herren". Teofil Torbiörnsson gjorde ett nytt försök 1910, d.v.s. 29 år efter att han skickade detta.

Brevet renskrivet:

Från den 25 November 1881.

Herr Doktor A. Nyström.
Stockholm.

Om någon sade: ”Amerika finnes icke till, ty det är omöjligt att ett befolkadt land kan ligga på den andra sidan jorden;” skulle ni ej då anse denne ”någon” för en dåre?? Huru mycket mer är den en dåre, som förnekar Gud, sin Skapare, sin Frälsare???!!! Herr Doktor, på Er har Guds Ord gått i fullbordan, det Ordet, som säger: ”Derföre att de icke mottoga kärleken till sanningen att de måtte blifvit frälste, för den skull skall Gud sända dem kraftig villfarelse, så att de skola tro lögnen, på det de skola alla dömde varda, som icke hafva trott sanningen utan haft lust till orättfärdigheten! Gud låter icke gäcka sig. Det är fasaväckande att falla i den lefvande Gudens händer. – Ehuru det för mig synes så, som om Ni svårligen skulle kunna frälsas, så uppmanar jag Er dock på det hjertligaste att, medan det ännu heter: i dag, vända Eder till Herren Jesus med bön om förskoning och nåd, ty Han är barmhertig och en Mästare till att hjelpa. I Honom allena är frälsning. Om så är, att Ni undantager Er sjelf till förtappelse, derigenom att Ni föraktar Jesus och Hans blod, som renar ifrån alla synder, så skall Ni dock veta, att en dag kommer då Ni skall böja edra knän för denne Jesus och bekänna att Han är Herren – Gud Fader till ära. Gud hafver gifvit oss det eviga lifvet, och det lifvet är i Hans Son. Den Sonen haver, han har lifvet; den icke har Guds Son har icke heller lifvet. Käre vän, tag emot denna gofva i dag, i morgon kan det vara försent. Gud gifve Er af Nåd sin Helige Ande!

Ödmjukligen

Teofil Torbiörnsson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad