Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Hemlösa Lisa Laura Larsson, som vid ett flertal tillfällen tidigare undergått fängelsestraff, greps efter att ha funnits sovande i en lada vid Lill-Jans. Polisens förhörsprotokoll renskrivet: 

”Stockholms polis. Detektiva afdelningen.

Förhörsprotokoll. Onsdagen den 16 juni 1886.

Nr 249 Larsson, Lisa Laura, Hustru häktad för lösdrifveri.

Signalement:
Längd medelmåttig
Kroppsbyggnad stark
Hår mörkt
Ögon blå
Näsa rak
Mun ordinär
Panna låg
Ansigtsform oval fyllligt och rödbrusigt

Af poliskonstapeln vid Detektiva afdelningen Johan August Johansson instäldes inför mig den 16 juni 1886 Hustru Lisa Laura Larsson af följande anledning:

Bemälde Larsson, hvilken under en längre tid ofta varit sedd stryka omkring sysslolös här i staden, hade sistl. Natt såsom saknande arbete, bostad och medel till uppehälle, anhållits af konst. Johansson m.f. för det Larsson olofligen tagit sig nattläger i en lada vid Lilljans; dessutom voro kändt att Larsson enligt Stockholms R. R. utslag den 4 Sept. 1880 dömd för första resan stöld för inbrott till 8 månaders straffarbete, den 22 Nov: 1881 för 2dra resan stöld till ett år straffarbete och den 5 januari 1883 för 3dje resan stöld till straffarbete i ett år och 3 månader hvilka samtliga bestraffningar har undergått på Kronohäktet å Norrmalm och frigafs senast den 8de januari 1884; samt att hon den 18de januari innevarande år enligt Öfverståthållare Embetets utslag för lösdrifveri dömts till tvångsarbete under 6 månader, hvilket emellertid på grund af sjukdom afkortats till 2 ¾ månader afslutades den 13 sistl. April. 

Häröfver hörd förklarade Elisa Laura Larsson, att hon megåfvo det hon för närvarande voro och allt sedan en längre tid tillbaka varit i saknad af arbete och bostad och medel till sitt uppehälle;

Att hon tillika medgåfvo det hon olofligen tagit sig nattläger å förut omnämnda ställe; samt att hon vidgingo hvad i öfrigt om henne här ofvan anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Hustru Elisa Laura Larsson att hon är född den 9 april 1841 i Elgå socken af Wermlands län, samt dotter af Inspektorn Carl Anders Altahr och dennes hustru Maria Elisabeth, att hon är senast mantalsskrifven och på sätt hennes prestbetyg jemväl gifver vid handen, kyrkoskrifven i Stockholms stad och Maria församling, att hon vistats i föräldrahemmet till fyllda 34 år, derunder hon vid 16 års ålder konfirmerades i Philipstads Kyrka; att hon derefter begifvit sig till Åmål i Elfsborgs län der hon ingick äktenskap med arbetskarlen Carl Johan Larsson med hvilken hon var sammanboende till 1880 och att de under tiden 1879 anlänt hit till staden; att hon derstädes under de tider hon vistats på fri fot med undantag kortare tider lefvat skild från mannen; samt, att hon sedan hösten 1884 lefvat sedeslös hvaraf hon allt sedan haft sitt uppehälle.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att hustru Lisa Laura Larsson utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet i följd hvaraf jag fann Lisa Laura Larsson böra såsom lösdrifvare behandlas;

Och som Lisa Laura Larsson blifvit frigifven den 13 april 1886 efter sex månaders delvis undergånget lät jag jemlikt 4 § lagen om lösdrifvares behandling nu inmana Lisa Laura Larsson i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande.

L.Stendahl
t.f stadsfiskal”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad