Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brita Kristina Olofsdotter omhändertagen hemma hos metodistförsamlingens vaktmästare - polisrapport inkommen till dårdiariet 12 maj 1892

Polisrapporten renskriven:

”Rapport. Torsdagen den 12 maj 1892. Ang. Olofsdotter, Brita Kristina, Ogift. Sinnessjuk.

Idag kl. ¾ 6 f.m. blef Ogifta Brita Kristina Olofsdotter af konstapeln N:r 322 Samuelsson anhållen i huset N:r 32 vid Surbrunnsgatan på anmodan af i sagde hus boende vaktmästaren i methodistförsamlingen, Ernst Gustaf Blomqvist, som anmälde, att Olofsdotter vid sagde tid ofullständigt klädd sökt inkomma i Blomqvists bostad för att söka skydd mot personer, som hon trodde förfölja sig.

Då Olofsdotter föreföll sinnessjuk, blef hon qvarhållen å stationen, medan underrättelse om henne inhemtades i hennes bostad, Nr 12 Lästmakargatan.

Der berättade enkan Charlotta Norvall, att Olofsdotter under sista tiden inbillat sig, det så väl Norvall som andra personer velat förgifta eller på annat sätt bringa Olofsdotter om lifvet. Särskildt hade Olofsdotter under den förflutna natten varit svår och oresonlig, samt bland annat gått ur sin lägenhet upp i vinden och lagt sig af fruktan för personer och då hon derifrån af tillskyndande fruntimmer skolat nedföras, hade hon med våld trängt sig ur huset och sprungit sin väg.

Förutom Norvall har Olofsdotters oäkta dotter, Ogifta Maria Ingeborg Andersson, hvilken bor och tjenar i huset Nr 21 vid Strandvägen, blifvit hörd och berättat att Olofsdotter sedan sistliden höst plägat i en sal vid Biblioteksgatan åhöra methodistpredikanten Norström, för hvilken hon fattat en öm böjelse. Till sagde predikant hade hon den 6 dennes skrifvit ett bref, hvarefter predikanten infunnit sig i hennes bostad och der tillrättavisat henne. Sedan sagde dag hade hon varit sämre till sinnet och trott att alla menniskor, som hån såg, förtalade eller ville döda henne, hvarför hon den 10 dennes på dotterns föranstaltande blifvit undersökt af professorn Bruzelius, Nr 22 Kungsträdgårdsgatan. Professor Bruzelius hade då förklarat, att Olofsdotter icke vore normal samt derför ej finge lemnas ensam utan borde ofördröjligen intagas å sjukhus. Hennes sjukdom vore möjligen en följd af influensan, af hvilken hon för ett par år sedan lidit, utan att derefter blifva fullt återstäld.

Ogifta Andersson har förklarat, att hon icke kan på något vis draga försorg om modern, som sjelf saknar alla tillgångar; ej heller finnes någon annan anhörig här som kan taga vård om henne.
På grund häraf öfverlemnas Olofsdotter till Kongl. Poliskammaren för dess vidare förordnande.

Enligt Olofsdotters bifogade prestbetyg är hon född den 16 februari 1841 i Ekby socken af Skaraborgs län samt kyrkoskrifven i och tillhörande Jacobs församling härstädes.
Stockholm som ofvan

Jonathan Ekelund”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad