Text
Författare: Johansson, A. M. . Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Fredrik Leopold Gavin varnad för lösdriveri 4 februari 1886 - polisförhör

Gavin anhölls efter att ha tiggt på Hamngatan. I oktober samma år och i juni 1887 togs han in för förhör igen.

I förhörsprotokollet från 4 februari 1886 står:

”Stockholms polis.
Detektiva afdelningen.

Förhörsprotokoll Torsdagen den 4 Februari 1886.

N:r 198. Gavin, Fredrik Leopold, Arbetskarl ang. varning för lösdrifveri. 

Signalement:
Längd: 1, 76 meter
Kroppsbyggnad: Stark
Hår: brunt
Skägg: dito
Ögon: blå
Näsa: rak
Mun: ordinär
Panna: dito
Ansigtsform: oval.

Af poliskonstapeln n:r 144 Sven August Lennman instäldes för mig den 4 februari 1886 Arbetskarlen Fredrik Leopold Gavin af följande anledning:

Bemälde Gavin, hvilken var i saknad av arbete och medel till sitt uppehälle, hade idag blifvit anhållen af Konstapeln Lennman, emedan Gavin uppehållit sig i Hamngatan och derstädes besvärat med betleri, hvarefter Stockholms fattigvårdsnämnd pröfvat saken och, enligt närlagde remiss, med Gavins öfverlemnande till behandling som lösdrifvare förklarat, att understöd, jemlikt 2 § i gällande fattigvårdsförordning ej kunde i afseende å Gavin ifrågakomma.

Dessutom vore kändt att att Gavin den 16 oktober 1884 af Öfverståthållare Embetet varnats för sysslolöshet.

Häröfver hörd, förklarade Fredrik Leopold Gavin

att han för närvarande vore och alltsedan den 25 november 1885 varit i saknad af arbete och medel till sitt uppehälle.

att han tillika vidginge den nu anmärkta betleriförseelsen; samt,

att han i öfrigt erkände hvad emot honom här ofvan anförts. 

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Fredrik Leopold Gavin att han är född den 2 mars 1852 i Lunds stad samt son af Ogifta Elisabeth Lundberg, att han är mantalsskrifven i Stockholms stad och Adolf Fredriks församling jemväl kyrkoskrifven i samma församling, att han fostrats hos Prosten Jönsson i Staby till 7 års ålder, då han kommit hit till staden, hvarest Professor Lundberg öfvertagit hans vård till dess han uppnått 20 års ålder, under hvilken tid han vid 15 års ålder konfirmerats i Filsmo sockens kyrka; att han derefter genomgått Trelleborgs landtbrukarskola till 1 maj 1872, att han den 16 juni 1872 blifvit anvärfd vid husarregementet Konung Carl XV, hvarest han tjenade till den 9 juni 1875; att han sistnämnde år fått anställning vid poliskårenn i Göteborg, der han tjenade till Augusti månad 1877; att han den 21 Augusti 1877 blifvit anvärfd vid Lifgardet till Häst, hvarest han tjenstgjorde till den 4 oktober 1881, då han för ett supigt och oordenligt lefvnadssätt blifvit bortskänkt till disciplinkompaniet å Karlsborg, hvarifrån han lösgifvits den 21 augusti 1883, att han sedan haft arbete dels här i staden och dels i landsorten, hos åtskilliga personer och senast hos Ingemar Svartling vid Lilljans till 25 november 1885, hvarefter han saknat arbete. 

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Arbetskarlen Fredrik Leopold Gavin utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika gjort sig skyldig till förseelse, som afses i 40 § 2 mom. kungl. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, sådant detta lagrum lyder enligt kungl. förordningen den 12 juni 1885, i följd hvaraf jag fann Fredrik Leopold Gavin böra såsom lösdrifvare behandlas och förty nu meddelade honom varning, hvarjemte jag för honom uppläste och till honom öfverlemnade skriftligt besked angående varningens meddelande och skälen därför samt innehållande underrättelse att, om han ville varda i saken vidare hörd, han egde hos öfverståthållare-embetet för polisärenden inom tre dagar antingen personligen inlämna sig till förhör eller ock inkomma med skriftliga påminnelser, dem det icke vore honom betaget insända med posten.

A.M. Johansson
t.f. Stadsfiskal”

På första sidan finns Överståthållarämbetets beslut antecknat:

"Res. Öfverståthållar-embetet, som funnit varningen befogad, förordnar, att den skall kungöras rikets polismyndigheter.
Stockholm i kungl. poliskammaren den 9 februari 1886.
(Svårläst signatur)”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad