Utsnitt ur förhörsprotokollet.
Text
Författare: Johansson, A. M. . Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Fredrik Leopold Jönsson-Gavin häktad för lösdriveri 21 oktober 1886 - polisförhör

Förhörsprotokollet renskrivet:

”Stockholms polis.
Detektiva afdelningen. 

Förhörsprotokoll Torsdagen den 21 Oktober 1886. 

N:r 732. Jönsson-Gavin, Fredrik Leopold, Arbetskarl häktad för lösdrifveri. 

Signalement: Längd: 1, 76 meter. Kroppsbyggnad: Stark. Hår: brunt. Skägg: dito. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: ordinär. Ansigtsform: oval. 

Af öfverkonstapeln vid Detektiva Afdelningen Börje Falmer instäldes för mig den 21 oktober 1886 Arbetskarlen Fredrik Leopold Jönsson-Gavin af följande anledning:

Bemälde Gavin, hvilken under senare tiden ofta varit sedd drifva omkring sysslolös här i staden hade idag såsom saknande arbete, bostad och medel till uppehälle, anhållits emedan han tillika blifvit af Arbetskarlen Adolf Johansson, hemma vid egendomen Skyllersholm å Ekerön, angifven för att hafva sistlidne gårdag, under det Johansson uppehöll sig i huset N:o 6 vid Ferkens gränd, ur fickan af hans påhafda väst olofligen tillgripit 15 kronor.

Dessutom vore kändt, att Gavin den 16 Oktober 1884 af Öfverståthållare Embetet meddelats varning för sysslolöshet; samt,

Att han den 4 februari innevarande år härstädes meddelats varning för lösdrifveri, hvilken varning sedermera och efter det den af Öfverståthållare Embetet pröfvats vara befogad, kungjorts i Polisunderrättelser.

Häröfver hörd, förklarade Fredrik Leopold Jönsson-Gavin

Att han medgåfve det han för närvarande vore i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle;

Att han erkände det han från Johansson på angifne sätt tillgripit penningar, men att dessa utgjort endast 10 kronor och ej 15, som denne angifvit; samt,

Att han vidginge hvad i öfrigt om honom här ofvan anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Fredrik Leopold Jönsson-Gavin att han är född den 2 mars 1852 i Lunds stad samt oäkta son af Ogifta Elisabeth Lundberg, att han är senast mantalsskrifven jemväl kyrkoskrifven i Stockholms stad och Adolf Fredriks församling, att han fostrats hos Prosten Jönsson i Staby till 7 års ålder, då han kommit hit till staden, hvarest en Professor Lundberg öfvertagit hans vård till dess han uppnått 20 års ålder och derunder 15 år gammal konfirmerats i XX sockens kyrka; att han derefter vistats vid Trelleborgs landtbrukarskola till 1872, hvilket år han i Maj månad anvärfdes vid Husarregementet Konung Carl XV, hvarifrån han erhöll afsked den 9 juni 1875; att han samma år fick anställning vid poliskorpsen i Göteborg till 1877 på hösten, då han anvärfdes vid Kongl. Lifgardet till Häst, der han tjenade till den 4 oktober 1881, då han för oordenligt lefverne bortskänktes till disciplinkompaniet å Carlsborg, hvarifrån han erhöll afsked den 21 augusti 1883, hvarefter han endast tillfälligt haft sysselsättning dels i landsorten och dels här i staden.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Arbetskarlen Fredrik Leopold Jönsson-Gavin utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet, i följd hvaraf jag fann Fredrik Leopold Jönsson-Gavin böra såsom lösdrifvare behandlas;

Och som Fredrik Leopold Jönsson blifvit varnad för lösdrifveri, enligt meddelande i Polisunderrättelser den 13 Februari 1886 (N:r 19) lät jag, jemlikt 3 § 1 mom. lagen angående lösdrifvares behandling nu inmana Fredrik Leopold Jönsson-Gavin i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande.

A.M. Johansson
t.f. Stadsfiskal”

På första sidan finns antecknat hur det gick för Gavin i domstolen:

”10/11 4 mån”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad