Text
Författare: Johansson, A. M. . Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Frans Gustafsson, 41, häktad för förseelse mot 12 § lösdrifvarlagen 29 juni 1887 - polisförhör

Frans Gustafsson varnades, häktades och dömdes till ett års tvångsarbete för lösdriveri hösten 1885. I månadsskiftet november-december 1886 återvände han till Stockholm efter strafftiden gått ut. Natten till den 29 juni 1887 hittar konstapel Grahn honom liggande i ”en med hö lastad skuta” vid Nybrohamnen. Gustafsson har dessutom åsidosatt sin plikt att anmäla bostad och arbete.

Till sitt försvar hävdar Gustafsson att han har arbete vid ett tegelbruk nära Södertälje. I förhörsprotokollet finns också bilagt ett arbetssökarintyg från Hedvig Eleonora församling, daterat den 19 januari 1887. 

Förhörsprotokollet transkriberat:

”Stockholms polis.
Detektiva afdelningen.

Förhörsprotokoll onsdagen den 29 juni 1887.

Nr 42 Gustafsson, Frans, Arbetskarl häktad för förseelse mot 12 § lösdrifvarlagen.

Signalement: Längd: 1,68 meter. Kroppsbyggnad: stark. Hår: brunt. Skägg: dito. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: ordinär. Panna: dito. Ansigtsform: oval.

Af öfverpoliskonstapeln vid Detektiva afdelningen Johan Jansson instäldes för mig den 29 juni 1887 Arbetskarlen Frans Gustafsson af anledning att han, som enligt Polisunderrättelser för år 1886, n:r 129 blifvit den 30 november 1886 frigifven efter ett års tvångsarbete för lösdrifveri, samt derefter förpassats till sin hemort Stockholms stad åsidosatt sin skyldighet att anmäla bostad och försörjningsmedel samt tillika, jemte det han vore i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle, sistlidne natt af Konstapeln N:r 260 Grahn anträffats liggande ute å en med hö lastad skuta vid Nybrohamnen.

I sammanhang härmed skulle anföras att Gustafsson den 2 maj 1882 af Stockholms Rådstufvu Rätt dömts dömts för första resan stöld till tre månaders straffarbete, hvilket straff han undergått på Kronohäktet Långholmen, och frigifvits den 6:te augusti samma år; samt,

Att han erkände det han åsidosatt sin skyldighet att anmäla bostad och försörjningsmedel;

Att han medgåfve det han vore i saknad af bostad och medel till sitt uppehälle, men påstod sig hafva arbete vid Hornsättra tegelbruk; 

Att han erkände det han olofligen tagit sig lägerstad ombord å den omförmälda farkosten; samt,

Att han vidginge hvad eljest om honom här ofva anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Frans Gustafsson att han är född den 29 oktober 1846 i Madesjö socken af Kalmar län samt son af Arbetskarlen Gustaf Eriksson och dennes hustru Brita Stina, att han senast varit mantalsskrifven och, på sätt hans prestbetyg jemväl gifver vid handen, kyrkoskrifven i Stockholms stad och Hedvig Eleonora församling sedan d. 31/1 82. 

att han vistats i föräldrahemmet till dess han vid 15 års ålder konfirmerats i Madesjö sockens kyrka; hvarefter han haft tjenst hos åtskilliga personer i födelseorten till våren 1869, då han begifvit sig till Stockholm, hvarest han sedan dels uppehållit sig med tillfälliga arbeten hos åtskilliga personer och sedan sistlidne Mars månad arbetat vid Hornsättra tegelbruk i närheten af Södertälje.

På grund af hvad sålunda förekommit och med stöd af 12 § 6 mom. lagen angående lösdrifvares behandling inmanade jag nu Arbetskarlen Frans Gustafsson i häkte för öfverståthållar-embetets vidare förordnande.

A. M. Johansson
t.f. Stadsfiskal”

På första sidan finns antecknat: "1/7 1 år 3 mån".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad