Text
Författare: Skolstyrelsen i Brännkyrka församling. Stockholms stadsarkiv

Reglemente för skolorna i Brännkyrka församling (nuvarande söderförort), fastställda 1866

Det här dokumentet berättar mycket om hur skolan fungerade söder om Södermalm på 1860-talet - då en mycket lantlig miljö. Folkskolan låg vid Brännkyrka kyrka och dessutom inrättades tre småskolor i Sköndal, Enskede gård och Årsta. Bläddrar du längre ned paragraferna får du reda på en hel del om vad man skulle lära sig i skolorna, vilka regler som gällde för eleverna, när man hade lov och vad för krav som ställdes på läraren. Här är en transkribering av den handskrivna texten:

Förslag till Reglemente för Bränkyrka församlings Folkskola och Småskolor, antaget å Kyrko-Nämnd med Bränkyrka församling den 28:de December 1865.

§ 1

Folkundervisningen i Bränkyrka församling kommer i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Skolstyrelsens å Kyrkostämma den 27:de October 1864 godkända förslag att, i enlighet med Kongl. Majestäts Stadga angående folkundervisningen af år 1842, samt öfriga tid efter annan utkomna Kongl. Författningar och påbud, handhafwas i en fast Folkskola och erforderligt antal, minst tre, småskolor; Och med afseende härpå ansågs följande distriktsfördelning lämplig:

1) I Folkskolan wid kyrkan, der alla från socken mera försigkomna barn hafva tillträde och njuta underwisning, undervisas tills vidare äfven småbarnen inom Westberga, Långbro, Elfsjö och Örby samt möjligen delar av Sätra och Hägerstens Rotar, antingen på samma tid, eller ock, om behofvet så påkallar, på särskilda tider och dagar än för de övriga bestämda.

2) I Småskolan vid Lilla Sköndal eller trakten deromkring underwisas barnen inom Sköndal, Skarpnäck och Farsta Rotar såsom hittills skett.

3) I Småskolan vid Enskede gård undervisas barnen från samma rote.

4) I småskolan vid Årsta gård undervisas barnen från samma och en del af Hägerstens rote. Erfordras någon ytterligare småskola, inrättas den wid eller i trakten av af Hägersten.

§ 2

Undervisningen bestrides: I Folkskolan af en examinerad och skicklig lärare, helst tillika prestman, samt i småskolorna af lärarinnor, hvilka, om de ej begagnat Skollärare-Seminarium och äro försedda med betyg derifrån om godkänd skicklighet, inför skolstyrelsen ådagalagt att de äga nödiga insigter och i öfrigt äro till befattningen dugliga och användbara.

§ 3

Lokaler för förenämnde småskolor ordnas af de respective lokalägarne sjelfva med inredning af bänkar och hvad mera dertill hörer jemte bostad och wedbrand åt lärarinnan emot den ersättning, som å skolstämma beslutas.

§ 4

Lärarens och lärarinnornas aflöning jemte nödig undervisnings-materiel och dess underhåll bekostas af skolfondens befintliga tillgångar, hvilka uttaxeras af Församlingen.

§ 5

Omfånget för undervisningen, i allmänhet lika för gossar och flickor, utgöres till det minsta af hvad Kongl. Folkskolestadgan föreskrifver såsom minimum, alltid med tillfälle för de barn, hvilka äga, jemte läglighet förmåga dertill att wid den fasta Folkskolan fortgå längre i den rigtning nämnde författning utstakar.

§ 6

Såsom all undervisnings hufvudändamål är danande af sanna christna samt goda och dugliga medlemmar i samhället, så bör och lärarens förnämsta sträfvan gå ut derpå att lifva barnen till sann Gudsfruktan, utveckla deras själsförmögenheter, väcka deras religiösa känsla, lära dem att med håg och eftertanka uppskatta hvad de lära, samt lifva dem till ordentlighet, renlighet och goda seder.

§ 7

I afseende på åldern, då undervisningen i skolan skall taga sin början, gäller hvad Kongl. Folkskolestadgan föreskrifwer, dock kunna barn vid sex års ålder der intagas, så wida de då kunna tala rent och icke bo alltför aflägse från skolan.

§ 8

Läsetiden i den fasta Folkskolan bestämmes till åtta månader årligen med omkring trettio, medelst lämpliga fristunder afdelade läsetimmar i veckan från den 1:sta mars till den 1:sta november, med uppehåll af några dagar vid Påsk och Pingst samt åtta dagar vid midsommar. Dock äger Skolstyrelsen rätt att häruti ändring göra, om och då särskilda omständigheter sådant påkalla. I småskolorna ordnas äfven undervisningen på sådant sätt, att densamma blir för hvarje skolbarn tillgänglig omkring åtta månader om året och förfares der i öfrigt efter omständigheterna och Skolstyrelsens beprövning. Skulle läraren för någon sin enskilta angelägenhet önska ledighet för någon dag, anmäle han sin önskan för Ordföranden, hvilken pröfvar, om godkänd anledning för den sökta ledigheten förefinnes, och bestämmer, om den försummade undervisningen må ersättas på annan dag. Undervisningen fortgår på de dagar och timmar, som den af Skolrådets Ordförande godkända och vid Inspectionen gillade läsordningen föreskrifves; och åligger läraren att noggrannt inställa sig i lärorummet på det gifna klockslaget, derstädes alltid vara närvarande under lektionerna samt afsluta läsningen på den bestämda timman.

§ 9

Under mellantiden från November till Mars, är Skolläraren i den fasta Folkskolan pligitig att en dag i hvarje vecka sammankalla barnen till innanläsning och christendomsförklaring m. m. samt att gifva hemläxor.

§ 10

Hvarje år vid läsetidens början och vid dess slut anställes examen med barnen för att inhemta deras kunskaps mått och pröfva nödvändigheten af deras vidare skolgång. Barn, som under läsetiden särdeles utmärkt sig genom flit och godt förhållande böra, såvida tillgångar dertill gifvas, så ock med tjenliga uppmuntringar ihågkommas.

§ 11

Barn, som vid läseterminens början anmält sig till skolgång eller dertill blifvit ålagdt, vare pligtigt att skolan oafbrutet besöka, derest ej sjukdom eller annan af läraren eller Skolrådets Ordförande godkänd orsak lägger hinder derför. Om skolrådet så pröfvar skäligt, förelägges någon tid efter terminens början ny inskrifnings-dag för barns upptagande. Endast å dessa dagar samt vid läsningens början efter midsommar ega barn anmäla sig till Skolgång, så framt ej särdeles bevekande omständigheter synas böra göra undantag från regeln. Will barn för någon dag ega frihet från skolgång, bör det förut, om anledningen är känd, utverka sig tillståndet av läraren, som skälet pröfvar. Har uteblifvande vållats af förut okänd anledning, anmäldes den genast vid återkomsten för läraren, som densamma antecknar i journalen. Ledighet för längre tid sökes hos Skolrådets Ordförande. För mera försigkomna eller aflägset boende barn, bestämmer Skolrådet i samråd med läraren, huruvida dem må tillåtas att besöka skolan blott vissa dagar i veckan. Uteblifver barn utan anmälan eller känd anledning flera dagar från skolan, aflemna läraren så fort som möjligt rapport derom till den ledamot av Skolrådet, som har tillsynen inom roten, på det att rättelse deruti skyndsamt må winnas.

§ 12

För att i Nattvardsskolan vinna inträde bör barn vara försett med afgångsbetyg af examinerad lärare, som utvisar, att åtminstone minimum af hvad Kongl. Skolstadgan föreskrifver blifvit inhemtadt. När barn tänker afsluta sin skolgång, bör det sådant före terminens utgång hos läraren anmäla, för att efter verkställd och godkänd examen undfå betyg, som jemväl af Ordföranden underskrifves. Flyttar barn från en socken till en annan, bör det jemväl hos skolläraren uttaga summariskt betyg om den tid det i skola tillbragt, om inhemtade kunskaper och sitt förhållande i öfrigt.

§ 13

Lärjungarne äro skyldige:

1) Att ställa sig till efterrättelse alla lärarens påbud, som för god ordnings vidmakthållande i en skola äro af nöden, att visa ovilkorlig lydnad för alla hans befallningar och med undergifvenhet emottaga hans förmaningar, varningar och bestraffningar.

2) Att alltid iakttaga i sitt uppförande sedlighet och anständighet, samt i sina arbeten flit och ordentlighet, mot äldre personer visa aktning och höflighet, samt mot kamrater och jemnåriga fridsamhet och välvilja.

3) Att hvarje läsedag i föreskrifven ordning infinna sig i skolan på den bestämda tiden, rena och efter sina tillgångar snyggt klädda, med stillhet der afbida lärarens ankomst, samt under läröfningarna fästa hela sin uppmärksamhet på det arbete hvilket de förehafva.

4) Att med varsamhet och försiktighet handtera alla skolans tillhörigheter.
Att under lofstunderna i skolan, samt på wägen till och irfån skolan undvika allt oskick, icke på något sätt skade eller förfång göra, och efter arbetets slut utan onödiga omvägar återvända hem.

Bestraffningen verkställes af läraren, efter samvetsgrant bepröfvande, medelst varning, nedflyttning för dag eller vecka, afskild plats, eller i svårare fall lindrig kroppsaga. Winnes ej derigenom förbättring, anmäles den fortfarande felaktige hos Skolrådet. Allt straff bör afpassas efter förbrytelsens beskaffenhet samt den felandes lynne och ålder, och bör framförallt wara utmärkt af en med kärlek förenad rättwisa.

§ 14

Alla den fasta skolans tillhörigheter ware under lärarens wård och ansvar. Såväl vid hvarje lärares af- och tillträde, som äfwen en gång hvarje år, förrättas af styrelsen inventering och ansvare då läraren för all den förlust, som genom hans försummelse eller förvållande kan hafva uppkommit. Förstöres något genom barnens förvållande, bör sådant anmälas hos styrelsen, som derför eger uttaga ersättning af föräldrarna. Hvad genom nötning blifvit skadatt eller obrukbart bör på Skolkassans bekostnad lagas eller genom inköp ersättas. Detta gäller äfven i tillämpliga delar angående småskolorna.

§ 15

Läraren i den fasta Folkskolan meddelar barnen, på dertill tjenliga tider undervisning i trädgårds-skötsel, såsom träds plantering och förädling, Köksvexters, Bärbuskars, Prydnads-vexters, häckars samt Blommors m. m. odling å den dertill vid bostället upplåtna jord, 2-3 qvadratrefvar. Lärarinnorna i småskolorna meddela tillika åt flickor undervisning i sömnad.

§ 16

I Gymnastik och Militäröfningar varda barnen likaledes vid tjenliga stunder af lärare handledda.

§ 17

I Söndagsskolan, som är gemensam för hela församlingen meddelas undervisning 2-4 timmar alla söndagseftermiddagar. Dess ändamål är att för ungdom, som lemnat skolan och andra, som dertill finnas hugade lemna tillfälle till öfning i christendom, Skrifwa och räkna, Historia och Geografi samt naturvetenskaper och åskådningsläran m. m. som kan finnas lämpligt för att väcka deras förstånds-utveckling och lifva deras håg till inställelse.

§ 18

Skolstyrelsen ställer sig i öfrigt till efterrättelse, hvad Kongl. Folkskolestadgan och öfriga Kongl. Förordningar i hithörande ämnen innehålla. Och skall detta förslag till Reglemente underställas Högvördiga Dom-Capitlet för dess pröfning och stadfästelse.

[svårläst signatur]

Nedan följer domkapitlets godkännande.

Förestående Skol-Reglemente är af Domcapitlet godkändt och till behörig efterrättelse faststäldt intygar Strengnäs Domcapitel den 10 januari 1866. Ex officio
EG. Lundblad.
Conf.Not.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad