Text
Författare: Hammarqvist, Sophia. Stockholms stadsarkiv

Brev från Sophia Hammarqvist till Sedlighetspolisen angående Annika Brundin, den 14 maj 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från Sophia Hammarqvist som vill meddela att hon inte längre anser sig ha ansvar för Annika Brundin:

Kommendörsgatan No 24, d 14/5 85

Herr J.H. Lindgren!

Härmed har äran underrätta, att jag nu har skaffat min systerdotter Anna Brundin plats, hos Handl. Hägg, Wermdö Carlsdal, såsom förestånderska uti hans Bageri, - jag har neml. låtit henne fått lära sig baka – Och får jag på grund häraf underrätta H.H. att jag nu önskar anse mig såsom löst från mitt löfte att ansvara för bemälde A.B.
Skulle hon emot förmodan ej blifva stadigwarande på platsen, så lofvar jag, att så fort jag derom erhållit kännedom, genast underrätta H.H.

Högaktningsfullt
Sophia Hammarqvist


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad