Text
Författare: Johansson, J. P.. Stockholms stadsarkiv

Brädgårdsarbetare Johansson anhåller om att Maria Adolfina Bergström skrivs ut från Besiktningsbyrån, 26 juni 1883

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning eller sedlighetspolisen som de ibland kallades. De hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Här står:

Till Hb Herr Poliskomisarie Lindgren för Allmänna besigtningsbyrån

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om att fritaga; och uti tjenst hos mig antaga protisterade qvinnan; Maria Adolfina Bergström, som nu upphör med sitt sedeslösa lif och hädanefter kommer att få ärbart sätt med arbete sig försörja.

Stockholm den 26 juni 1883.
Förman och Brädgårdsarbetare J. P. Johansson

adress Styrmansgatan, no 21, 23
1 trappa upp

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad