Foto

Zinkensdamms idrottsplats: Ishockey under sportlovsveckan 1953

Instruktion i ishockey å Zinkensdamm i samband med sportlovsveckan 1953.