Barn framför en vägskylt räcker upp händerna
Stora Mossens IP, elever i årskurs 1, Ålstensskolan 2016. Foto: Sofia Dahlquist, Stockholmskällan

Välkommen till min plats

Det pedagogiska innovationsprojektet Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid är ett samarbetsprojekt mellan Stockholmskällan, Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet.

Projektet Välkommen till min plats pågick under 2016-2017, och finansierades av Vinnova. Upplägget och metoder som prövades ut inom projektet finns nu som öppen lärresurs på Wikiversity (OER - Open Educational Resource) Målgruppen är elever i årskurs 1-6 och gymnasiet.

Utgår ifrån elevernas närmiljö

Vår idé är att starta i elevernas egen närmiljö. Att låta dem välja egna platser som de har en relation till och låta dem berätta personliga berättelser och tankar kring platsen. Eleverna kommer därefter utforska och värdera olika källor för att ta reda på platsens historia och hur platsen har förändrats över tid. Till sist kommer de att reflektera över hur de vill att platsen ska se ut i framtiden och varför. 

Resultatet av arbetet i projektet delas med andra och presenterades på två olika digitala plattformar: Den numera nedlagda webbplatsen Platser som drevs av Riksantikvarieämbetet, för personliga berättelser och minnen och det fria uppslagsverket av barn för barn; Wikimini samt uppslagsverket Wikipedia. Barnen i årskurs 1-6 arbetar med Wikimini medan gymnasieeleverna publicerar på Wikipedia.

Utflykt med Hjulsta grundskola 2016

Utflykt till en utgrävningsplats utanför Hjulsta med eleverna i årskurs 1, Hjulsta grundskola. Arkeologerna visar fynd och berättar om livet i Hjulsta under järnåldern medan eleverna lyssnar. Foto: Sofia Dahlquist, Stockholmskällan.

Elever och lärare hjälper oss utveckla metoden

Under projektet har olika klasser i Stockholm hjälpt Stockholmskällan och Wikimedia Sverige att utveckla lärresursen. Vi har arbetat med elever och lärare från årskurs 1 på Ålstensskolan, årskurs 2 på Hjulsta grundskola, årskurs 4 på Bagarmossens skola samt årskurs 6 på Enskede skola. På gymnasiet har elever på Blackebergs gymnasium testat och utvärderat metoden. 

En digital lärresurs

Det färdiga projektet har resulterat i en öppen lärresurs som är anpassad till olika skolår, fri för alla att använda, oavsett var i Sverige man befinner sig. Lärresursen finns tillgänglig på Wikiversity.

Genom att arbeta med lärresursen lär sig eleverna mer om sin lokalhistoria och sitt kulturarv. Att utgå ifrån bekanta platser för att utforska dåtid, nutid och framtid ger en djupare förståelse av att historien är ständigt pågående. Det skapar också en känsla av att vi alla är en del av historien och att alla är med och skapar den. Bekanta platser i elevernas närhet förenar dessutom alla elever, oavsett vilken bakgrund de har. 

Elever i årskurs 4, Bagarmossens skola, arbetar med Wikimini och läser varandras texter.

Elever i årskurs 4, Bagarmossens skola, arbetar med Wikimini och läser varandras texter. Foto: Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige

Eleverna utvecklar dessutom sin medie- och informationskunnighet genom att ta steget förbi en passiv konsumtion av media till att bli aktiva producenter av digitalt material. Att förstå hur informationen på Wikimini och Wikipedia kommer till och redigeras är idag en viktig kompetens eftersom det ofta är där många av oss söker kunskap idag.

Eleverna blir en del av historiskapandet på platsen

Lärresursen har som ambition att ge eleverna en starkare demokratisk röst. Att låta dem ta plats, delta, höras och synas i historieskapandet på den egna platsen. Att låta dem skapa sin egen kunskap, låta dem reflektera självständigt och till sist dela sitt arbete med resten av världen. Och att vem som helst, var som helst kan läsa och ta del av materialet som eleverna skapat. 

Välkommen till min plats har vunnit pedagogiskt pris

Det här handgripliga sättet att arbeta med historia och låta eleverna både skapa och sprida ny kuskap har blivit uppmärksammat på flera olika sätt. I april 2017 vann Välkommen till min plats årets pedagogiska pris på Sveriges Museers vårmöte i Södertälje och 2018 GLAMi Award på konferensen Museum and the Web i Vancouver, Kanada.

FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, delade ut priset. Motivering till priset löd:

Projektet gör källor och källmaterial tillgängliga, begripliga,meningsfulla och användbara för unga.

Med närmiljön och den egna platsen som utgångspunkt undersöks dåtid, nutid och framtid.

”Välkommen till min plats” är ett nära samarbete mellan skola och kulturinstitution, med väl genomarbetade metoder utvecklade för att delas och användas av många.

Arbeta med Välkommen till min plats i skolan

På Stockholmskällan finns en färdig momentplanering för arbetet med Välkommen till min plats i skolans år 4-6.

Uppdaterad