Välkommen till min plats

Det pedagogiska innovationsprojektet Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid är ett samarbetsprojekt mellan Stockholmskällan, Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet.

Projktet finansieras av Vinnova och kommer resultera i en öppen lärresurs (OER - Open Educational Resource) Målgruppen är elever i årskurs 1-6 och gymnasiet.

Bilden visar Stora Mossens IP som är favoritplats hos många elever i årskurs 1, Ålstensskolan. Foto: Sofia Dahlquist, Stockholmskällan.

Utgår ifrån elevernas närmiljö

Vår idé är att starta i elevernas egen närmiljö. Att låta dem välja egna platser som de har en relation till och låta dem berätta personliga berättelser och tankar kring platsen. Eleverna kommer därefter utforska och värdera olika källor för att ta reda på platsens historia och hur platsen har förändrats över tid. Till sist kommer de att reflektera över hur de vill att platsen ska se ut i framtiden och varför. 

Resultatet kommer att delas med andra och presenteras på två olika digitala plattformar. Dessa är Riksantikvarieämbetets webbplats Platsr, för personliga berättelser och minnen och det fria uppslagsverket av barn för barn; Wikimini samt uppslagsverket Wikipedia. Barnen i årskurs 1-6 kommer arbeta med Wikimini medan gymnasieeleverna kommer publicera på Wikipedia.

Utflykt med Hjulsta grundskola 2016

Utflykt till en utgrävningsplats utanför Hjulsta med eleverna i årskurs 1, Hjulsta grundskola. Arkeologerna visar fynd och berättar om livet i Hjulsta under järnåldern medan eleverna lyssnar. Foto: Sofia Dahlquist, Stockholmskällan.

Elever och lärare hjälper oss utveckla metoden

Under 2016 har olika klasser i Stockholm hjälpt Stockholmskällan och Wikimedia Sverige att utveckla lärresursen. Vi har arbetat med elever och lärare från årskurs 1, Ålstensskolan, årskurs 2 Hjulsta grundskola, årskurs 4 Bagarmossens skola samt årskurs 6 Enskede skola. På gymnasiet har elever på Blackebergs gymnasium testat och utvärderat metoden. 

En framtida lärresurs

Det färdiga projektet kommer att resultera i en öppen lärresurs som är anpassad till olika skolår, fri för alla att använda, oavsett var i Sverige man befinner sig. Lärresursen kommer finnas tillgänglig på webben och kommer kunna hittas via Stockholmskällans och Wikimedia Sveriges hemsidor samt på Wikiversity.

Genom att arbeta med lärresursen kommer eleverna att lära sig mer om sin lokalhistoria och sitt kulturarv. Att utgå ifrån bekanta platser för att utforska dåtid, nutid och framtid ger en djupare förståelse av att historien är ständigt pågående. Det skapar också en känsla av att vi alla är en del av historien och att alla är med och skapar den.  Bekanta platser i elevernas närhet förenar dessutom alla elever, oavsett vilken bakgrund de har. 

Elever i årskurs 4, Bagarmossens skola, arbetar med Wikimini och läser varandras texter.

Elever i årskurs 4, Bagarmossens skola, arbetar med Wikimini och läser varandras texter. Foto: Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige

Eleverna utvecklar dessutom sin medie- och informationskunnighet genom att ta steget förbi en passiv konsumtion av media till att bli aktiva producenter av digitalt material. Att förstå hur informationen på Wikimini/Wikipedia skapas och redigeras är idag en viktig kompetens eftersom det är oftast där vi söker kunskap idag.

Eleverna blir en del av historiskapandet på platsen

Lärresursen har som ambition att ge eleverna en starkare demokratisk röst. Att låta dem ta plats, delta, höras och synas i historieskapandet på den egna platsen. Att låta dem skapa sin egen kunskap, låta dem reflektera självständigt och till sist dela sitt arbete med resten av världen. Och att vem som helst, var som helst kan läsa och ta del av materialet som eleverna skapat.