Två sidor trycktext
Utdrag ur Meddelande till hemmet från 1906, en kontaktbok där skolan skrev till vårdnadshavarna om hur barnet skötte sig i skolan till exempel. Stockholms stadsarkiv.

Historiebruk i skoldebatten

När skolan börjar får elever vanligen med sig papper hem som berättar vilka regler som gäller på skolan. Så skedde även i början av 1900-talet - men hur såg reglerna ut då? Vad förväntade man sig av lärare, elev och förälder?

Lärarhandledning för:

Uppgiften ska du som lärare givetvis anpassa till dina elever beroende på årskurs, elevernas förkunskaper eller uppgiftens sammanhang. Kopiera texten och länkarna till ett worddokument om du vill redigera lektionen. Låt eleverna resonera och besvara frågorna under din ledning, i helklass eller i grupper.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Arbetar ni med fråga 3 hänger frågeställningen ihop med mål 4: God utbildning. Läs mer på Globala målens webbplats

 

Elevmaterial

Läs dokumentet Meddelanden till hemmet från Nya Elementarsskolan, 1906. Arbeta med uppgifterna.

Uppgifter till det historiska materialet

1. Hur ska elevers målsmän få reda på hur deras barn sköter sig i skolan?
2. Vad förväntar sig skolan av målsmännen?
3. I texten står en hel del om elevernas skyldigheter.
a) Nämn tre skyldigheter som elever har idag i din skola.
b) Vilka av de skyldighetern som nämns i meddelandet från 1906 känns inaktuella idag? Varför?
c) Vilka av de skyldigheter som nämns borde gälla även idag?
d) Själva ordet skyldighet används inte så ofta idag. Istället pratar vi om elevens ansvar. Betyder orden samma sak? Gör det någon skollnad om vi pratar om skyldigheter eller ansvar?
4. Framgår det av dokumentet vilka rättigheter eleverna har? I sådana fall vilka?

Den 6 mars 2014 publicerar Dagens Nyheter en ledarartikel om svenska elevers sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar. Rubriken är Skolan: Nödiga läroböcker är inte allt och artikeln är signerad av Erik Helmerson. I artikeln refererar och citerar Helmerson bitar ur Nya Elementars meddelande till hemmen från 1906 för att belysa sina ståndpunkter. Läs Helmersons artikel under rubriken "Externa länkar".

Uppgifter till DN:s artikel

1. Vilket är artikelns huvudbudskap? Hur vill Helmerson påverka skolan och skolpolitiken?
2. Viklen är den största skillnaden mellan det tidiga 1900-talets skola och svenska skolor 2014 enligt artikeln?
3. På vilket sätt stärker hänvisningen till det historiska dokumentet Erik Helmersons bild av skolan för 100 år sedan?
4. Helmerson använder ett annat dokument för att belägga att hans bild av 2014 års skola stämmer. Vilket? Vad ger det dokumentet tyngd?

Tidningsartikel

Skriv - använd dokumentet från 1906 för att visa hur skolan har blivit bättre

Du är ledarkribent på tidningen Skolnytt och tycker att skolan idag får onödigt mycket kritik. Överlag är skolan mycket bättre än förr. Du har kommit över dokumentet Meddelanden till hemmet från Nya Elementarskolan från 1906 och tycker att du har hittat en guldgruva. Det här dokumentet innehåller en massa saker som visar hur mycket sämre skolan var förr, jämfört med idag.

Gör antingen A eller B:

A) Skriv en fristående argumenterande text där du citerar och refererar dokumentet från 1906 för att belysa din åsikt att skolan är mycket bättre nu. (Kan du likt Helmerson hitta en rapport eller liknande som ger tyngd åt din nutidsbskrivning är det ett plus!).

B) Skriv en insändare som är ett direkt svar på Helmersons artikel. Citera och referera dokumentet från 1906 för att blysa din åsikt, att skolan är mycket bättre nu. (Kan du likt Helmerson hitta en rapport eller liknande som ger tyngd åt din nutidsbeskrivning är det ett plus!).

Historiskt källmaterial till uppgiften

Uppdaterad