Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Ytterligare Kungörelse, Angående Ränstenarnes rengörande och sköljande här i Staden. Gifwen Stockholm then 25 Maji 1776.

Denna kungörelse från överståthållarämbetet påminner husägarna om plikten att dagligen skölja rännstenarna. Man vill att vatten ska användas vid rengöringen. Det är ju maj och början av sommaren då stanken från "orenheter" framträder som mest.

Tydligen hade några husägare av någon okänd anledning försett sina rännstenar med järngaller; dessa vill överståthållaren att man plockar bort så att "ränstenarne blifwa fria och öpne, utan hinder i watners aflopp...". Detta ska ske senast "nästa Lögerdags afton then 1 nästkommande junii...". Alltså nästa lördag den 1 juni. Lögerdag betyder den dag i veckan som man tvättar sig, vilket ofta inföll på en lördag. 2 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad