Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Georgii, Pehr Eberhard (Evert) (1759-1808). Stadsmuseet i Stockholm

Ordning För dem, som wilja Promenera uti Kongl. Maj:ts Trägård wid Jacobi Kyrka.

En lista med ordningsregler från överståthållarämbetet för de som promenerar i Kungsträdgården (Kongl. Maj:ts Trägård). Man påpekar att det inte är tillåtet att röra något av växtligheten. Man får bara promenera på de anlagda gångstråken. Det är inte tillåtet att använda parken som en genväg. Alla samhällsklasser är inte välkomna; "Förbjudas pojkar, drängar och pigor samt sämre folk, at taga wägen igenom Kongl. Trägården enär de, uti ärender utskickade, bära med sig knyten och andra saker."

Parker var ett ganska nytt fenomen. I början av 1800-talet blev det populärt bland borgerskapet att promenera i de parker som förut hade varit stängda för allmänheten. Humlegården och Kungsträdgården hade ju tidigare haft staket runt omkring sig och fungerat som odlingsmark för den kungliga familjens hushåll.

Promenaderna blev ett sätt att umgås och att visa upp sig på. Borgerskapets döttrar presenterades för giftaslystna kandidater på dessa "lustpromenader". För de som inte tillhörde borgarklassen eller adeln fanns den Kungliga Djurgården som ett andrum i storstaden. Där fick alla samhällsklasser vistas. Djurgården hade varit de kungligas privata jaktmark, men de förlorade intresset för jakt så småningom. Då fick också allmänheten tillträde. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad