Foto

Kristineberg, velodromens invigning. T.h. cyklister som skall starta