Text
Författare: Ungberg, Carl Fredric (1801-1877). Stadsmuseet i Stockholm

Projekt till förändrad organisation af polisvården inom hufvudstaden äfvensom till instruktion för de till den nya polis-styrelsen föreslagne tjenstemän och betjente. / af A. F. U.

Här en beskrivning hur polisväsendet var organiserat runt år 1840. De olika polistjänsternas arbetsuppgifter specificeras, och mycket har förändrats om man jämför med dagens polisarbete. "Sundhetspolisen" skulle exempelvis kontrollera butikerna så att inte dålig mat såldes till konsumenterna. Till "ordnings, snygghets- och beqvämlighetspolisens" arbetsuppgifter hörde exempelvis att se till att gator och gränder var ordentligt sopade och rengjorda. Att alla personer som uppehöll sig i staden mantalsskrevs. Just dessa arbetsuppgifter sköts idag av kommunens Miljöförvaltning, Trafikkontoret och Skatteverket. 61 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad