Text

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. Modée

Denna kungörelse från överståthållarämbetet gör allmänheten uppmärksam på den vandalism som förekommit i Bellevue park. Överståthållaren utsätter böter på 3 riksdaler och 16 skillingar för den som i fortsättningen ertappas med att förstöra i parken. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.