Text

Döds-sång för förre artilleristen Johan Eric Lundblad wid dess halshuggning den 15 Mars 1828: jemte en forrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och sina öfriga lefnadsöden

Texten behandlar artilleristen Johan Eric Lundblads dödssång och avrättning genom halshuggning i stupstocken den 15 mars 1828. Lundblad var dömd till döden för dråp.

Skillingtryck. Frakturstil. 8 sidor.