Foto

Skeppsbrokajen norrut vid Gustav III:s staty