Flygblad från Kvinnornas fackförbund om att stötta kvinnoorganiseringen 1905
Text
Författare: Sterky, Anna. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Flygblad från Kvinnornas fackförbund om att stötta kvinnoorganiseringen 1905

Flygblad från styrelsen för Kvinnornas Fackförbund riktat till de organiserade arbetarna i Stockholm, om att stötta organiseringen av arbetarkvinnor. När arbetarklassens kvinnor organiserade sig fackligt och politiskt i början av 1900-talet fanns det många svårigheter för dem att överkomma. De hade långa tunga arbetsdagar och samtidigt ansågs kvinnor bära ansvar för allt arbete med hem och familj. Fackföreningsmöten och politiskt arbete skedde ofta sent på kvällarna efter att dagens slit var avklarat. För många var det också en kamp att vinna ett politiskt självförtroende och våga tala inför grupper av människor då man befann sig i en så nedtryckt position.

I det här flygbladet pekar Styrelsen för Kvinnornas Fackförbund på de svårigheter som fanns med att organisera kvinnliga arbetare. De skriver också om hur stor betydelse den fackliga organiseringen av arbeterskor hade för arbetarrörelsens vidare utveckling. Samt att kvinnorna mest av alla behövde organisering.

"Vi vända oss därför till de organiserade arbetarna med en begäran om hjälp i våra organisationssträfvanden bland kvinnorna. Vi begära solidaritet i den betydelsen, att männen fästa samma afseende vid agitationen bland kvinnorna som bland dem själfva. Ingen organiserad arbetare får längre tolerera att hans hustru eller öfriga kvinnliga anförvanter, såvida de äro lönearbeterskor, står utanför sin organisation." 

 

Uppdaterad